WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T32N1646 成實論

cheng2 shi2 lun4

じょうじつろん

論集部  姚秦 
訶梨跋摩 he1 li2 ba2 mo2 かりばつま
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   16 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正32T1646239
高麗28K09660737
中華049H10510001-0249 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1274--
Other縮-藏2,卍-24.8-9,國-論3

Structural Division

 1. 發聚中佛寶論初具足品 fa1 ju4 zhong1 fo2 bao3 lun4 chu1 ju4 zu2 pin3
 2. 十力品 shi2 li4 pin3
 3. 四無畏品 si4 wu2 wei4 pin3
 4. 十號品 shi2 hao4 pin3
 5. 三不護品 san1 bu4 hu4 pin3
 6. 法實論初三善品 fa3 shi2 lun4 chu1 san1 shan4 pin3
 7. 衆法品 zhong4 fa3 pin3
 8. 十二部經品 shi2 er4 bu4 jing1 pin3
 9. 僧寶論初清淨品 seng1 bao3 lun4 chu1 qing1 jing4 pin3
 10. 分別賢聖品 fen1 bie2 xian2 sheng4 pin3
 11. 福田品 fu2 tian2 pin3
 12. 吉祥品 ji2 xiang2 pin3
 13. 立論品 li4 lun4 pin3
 14. 論門品 lun4 men2 pin3
 15. 讃論品 zan4 lun4 pin3
 16. 四法品 si4 fa3 pin3
 17. 四諦品 si4 di4 pin3
 18. 法聚品 fa3 ju4 pin3
 19. 十論初有相品 shi2 lun4 chu1 you3 xiang4 pin3
 20. 無相品 wu2 xiang4 pin3
 21. 二世有品 er4 shi4 you3 pin3
 22. 二世無品 er4 shi4 wu2 pin3
 23. 一切有無品 yi1 qie4 you3 wu2 pin3
 24. 有中陰品 you3 zhong1 yin1 pin3
 25. 無中陰品 wu2 zhong1 yin1 pin3
 26. 次第 ci4 di4
 27. 一時品 yi1 shi2 pin3
 28. 退品 tui4 pin3
 29. 不退品 bu4 tui4 pin3
 30. 心性品 xin1 xing4 pin3
 31. 相應不相應品 xiang4 ying1 bu4 xiang4 ying1 pin3
 32. 過去業品 guo4 qu4 ye4 pin3
 33. 辯三寶品 bian4 san1 bao3 pin3
 34. 無我品 wu2 wo3 pin3
 35. 有我無我品 you3 wo3 wu2 wo3 pin3
 36. 苦諦聚色論中色相品 ku3 di4 ju4 se4 lun4 zhong1 se4 xiang4 pin3
 37. 色名品 se4 ming2 pin3
 38. 四大假名品 si4 da4 jia3 ming2 pin3
 39. 四大實有品 si4 da4 shi2 you3 pin3
 40. 非彼證品 fei1 bi3 zheng4 pin3
 41. 明本宗品 ming2 ben3 zong1 pin3
 42. 無堅相品 wu2 jian1 xiang4 pin3
 43. 有堅相品 you3 jian1 xiang4 pin3
 44. 四大相品 si4 da4 xiang4 pin3
 45. 根假名品 gen1 jia3 ming2 pin3
 46. 分別根品 fen1 bie2 gen1 pin3
 47. 根等大品 gen1 deng3 da4 pin3
 48. 根無知品 gen1 wu2 zhi1 pin3
 49. 根塵合離品 gen1 chen2 he2 li2 pin3
 50. 聞聲品 wen2 sheng1 pin3
 51. 聞香品 wen2 xiang1 pin3
 52. 覺觸品 jue2 chu4 pin3
 53. 意品 yi4 pin3
 54. 根不定品 gen1 bu4 ding4 pin3
 55. 色入相品 se4 ru4 xiang4 pin3
 56. 聲相品 sheng1 xiang4 pin3
 57. 香相品 xiang1 xiang4 pin3
 58. 味相品 wei4 xiang4 pin3
 59. 觸相品 chu4 xiang4 pin3
 60. 苦諦聚識中立無數品 ku3 di4 ju4 shi4 zhong1 li4 wu2 shu3 pin3
 61. 立有數品 li4 you3 shu3 pin3
 62. 非無數品 fei1 wu2 shu3 pin3
 63. 非有數品 fei1 you3 shu3 pin3
 64. 明無數品 ming2 wu2 shu3 pin3
 65. 無相應品 wu2 xiang4 ying1 pin3
 66. 有相應品 you3 xiang4 ying1 pin3
 67. 非相應品 fei1 xiang4 ying1 pin3
 68. 多心品 duo1 xin1 pin3
 69. 一心品 yi1 xin1 pin3
 70. 非多心品 fei1 duo1 xin1 pin3
 71. 非一心品 fei1 yi1 xin1 pin3
 72. 明多心品 ming2 duo1 xin1 pin3
 73. 識暫住品 shi4 zan4 zhu4 pin3
 74. 識無住品 shi4 wu2 zhu4 pin3
 75. 識倶生品 shi4 ju4 sheng1 pin3
 76. 識不倶生品 shi4 bu4 ju4 sheng1 pin3
 77. 苦諦聚中想陰品 ku3 di4 ju4 zhong1 xiang3 yin1 pin3
 78. 苦諦聚受論中受相品 ku3 di4 ju4 shou4 lun4 zhong1 shou4 xiang4 pin3
 79. 行苦品 xing2 ku3 pin3
 80. 壞苦品 huai4 ku3 pin3
 81. 辯三受品 bian4 san1 shou4 pin3
 82. 問受品 wen4 shou4 pin3
 83. 五受根品 wu3 shou4 gen1 pin3
 84. 苦諦聚行陰論中思品 ku3 di4 ju4 xing2 yin1 lun4 zhong1 si1 pin3
 85. 觸品 chu4 pin3
 86. 念品 nian4 pin3
 87. 欲品 yu4 pin3
 88. 喜品 xi3 pin3
 89. 信品 xin4 pin3
 90. 勤品 qin2 pin3
 91. 憶品 yi4 pin3
 92. 覺觀品 jue2 guan1 pin3
 93. 餘心數品 yu2 xin1 shu3 pin3
 94. 不相應行品 bu4 xiang4 ying1 xing2 pin3
 95. 集諦聚業論中業相品 ji2 di4 ju4 ye4 lun4 zhong1 ye4 xiang4 pin3
 96. 無作品 wu2 zuo4 pin3
 97. 故不故品 gu4 bu4 gu4 pin3
 98. 輕重罪品 qing1 zhong4 zui4 pin3
 99. 大小利業品 da4 xiao3 li4 ye4 pin3
 100. 三業品 san1 ye4 pin3
 101. 邪行品 xie2 xing2 pin3
 102. 正行品 zheng4 xing2 pin3
 103. 繋業品 xi4 ye4 pin3
 104. 三報業品 san1 bao4 ye4 pin3
 105. 三受報業品 san1 shou4 bao4 ye4 pin3
 106. 三障品 san1 zhang4 pin3
 107. 四業品 si4 ye4 pin3
 108. 五戒品 wu3 jie4 pin3
 109. 六業品 liu4 ye4 pin3
 110. 七不善律儀品 qi1 bu4 shan4 lü4 yi2 pin3
 111. 七善律儀品 qi1 shan4 lü4 yi2 pin3
 112. 八戒齋品 ba1 jie4 zhai1 pin3
 113. 八種語品 ba1 zhong3 yu3 pin3
 114. 九業品 jiu3 ye4 pin3
 115. 十不善道品 shi2 bu4 shan4 dao4 pin3
 116. 十善道品 shi2 shan4 dao4 pin3
 117. 過患品 guo4 huan4 pin3
 118. 三業輕重品 san1 ye4 qing1 zhong4 pin3
 119. 明業因品 ming2 ye4 yin1 pin3
 120. 集謗聚中煩惱論初煩惱相品 ji2 bang4 ju4 zhong1 fan2 nao3 lun4 chu1 fan2 nao3 xiang4 pin3
 121. 貪相品 tan1 xiang4 pin3
 122. 貪因品 tan1 yin1 pin3
 123. 貪過品 tan1 guo4 pin3
 124. 斷貪品 duan4 tan1 pin3
 125. 瞋恚品 chen1 hui4 pin3
 126. 無明品 wu2 ming2 pin3
 127. c0-e5a9慢品 jiao1 man4 pin3
 128. 疑品 yi2 pin3
 129. 身見品 shen1 jian4 pin3
 130. 邊見品 bian1 jian4 pin3
 131. 邪見品 xie2 jian4 pin3
 132. 二取品 er4 qu3 pin3
 133. 隨煩惱品 sui2 fan2 nao3 pin3
 134. 不善根品 bu4 shan4 gen1 pin3
 135. 雜煩惱品 za2 fan2 nao3 pin3
 136. 九結品 jiu3 jie2 pin3
 137. 雜問品 za2 wen4 pin3
 138. 斷過品 duan4 guo4 pin3
 139. 明因品 ming2 yin1 pin3
 140. 滅諦聚初立假名品 mie4 di4 ju4 chu1 li4 jia3 ming2 pin3
 141. 假名相品 jia3 ming2 xiang4 pin3
 142. 破一品 po4 yi1 pin3
 143. 破異品 po4 yi4 pin3
 144. 破不可説品 po4 bu4 ke3 shuo1 pin3
 145. 破無品 po4 wu2 pin3
 146. 立無品 li4 wu2 pin3
 147. 破聲品 po4 sheng1 pin3
 148. 破香味觸品 po4 xiang1 wei4 chu4 pin3
 149. 破意識品 po4 yi4 shi4 pin3
 150. 破因果品 po4 yin1 guo3 pin3
 151. 世諦品 shi4 di4 pin3
 152. 滅法心品 mie4 fa3 xin1 pin3
 153. 滅盡品 mie4 jin4 pin3
 154. 道諦聚定論中定因品 dao4 di4 ju4 ding4 lun4 zhong1 ding4 yin1 pin3
 155. 定相品 ding4 xiang4 pin3
 156. 三三昧品 san1 san1 mei4 pin3
 157. 四修定品 si4 xiu1 ding4 pin3
 158. 四無量定品 si4 wu2 liang4 ding4 pin3
 159. 五聖枝三昧品 wu3 sheng4 zhi1 san1 mei4 pin3
 160. 六三昧品 liu4 san1 mei4 pin3
 161. 七三昧品 qi1 san1 mei4 pin3
 162. 八解脱品 ba1 jie3 tuo1 pin3
 163. 八勝品 ba1 sheng4 pin3
 164. 初禪品 chu1 chan2 pin3
 165. 二禪品 er4 chan2 pin3
 166. 三禪品 san1 chan2 pin3
 167. 四禪品 si4 chan2 pin3
 168. 無邊空處品 wu2 bian1 kong1 chu3 pin3
 169. 三無色定品 san1 wu2 se4 ding4 pin3
 170. 滅盡定品 mie4 jin4 ding4 pin3
 171. 十一切處品 shi2 yi1 qie4 chu3 pin3
 172. 十想無常相品 shi2 xiang3 wu2 chang2 xiang4 pin3
 173. 苦相品 ku3 xiang4 pin3
 174. 無我相品 wu2 wo3 xiang4 pin3
 175. 食厭相品 shi2 yan4 xiang4 pin3
 176. 一切世間不可樂相品 yi1 qie4 shi4 jian1 bu4 ke3 le4 xiang4 pin3
 177. 不淨相品 bu4 jing4 xiang4 pin3
 178. 死想品 si3 xiang3 pin3
 179. 後三想品 hou4 san1 xiang3 pin3
 180. 定具中初五定具品 ding4 ju4 zhong1 chu1 wu3 ding4 ju4 pin3
 181. 惡覺品 e4 jue2 pin3
 182. 善覺品 shan4 jue2 pin3
 183. 後五定具品 hou4 wu3 ding4 ju4 pin3
 184. 出入息品 chu1 ru4 xi1 pin3
 185. 定難品 ding4 nan2 pin3
 186. 止觀品 zhi3 guan1 pin3
 187. 修定品 xiu1 ding4 pin3
 188. 道諦聚智論中智相品 dao4 di4 ju4 zhi4 lun4 zhong1 zhi4 xiang4 pin3
 189. 見一諦品 jian4 yi1 di4 pin3
 190. 一切縁品 yi1 qie4 yuan2 pin3
 191. 聖行品 sheng4 xing2 pin3
 192. 見智品 jian4 zhi4 pin3
 193. 三慧品 san1 hui4 pin3
 194. 四無礙品 si4 wu2 ai4 pin3
 195. 五智品 wu3 zhi4 pin3
 196. 六通智品 liu4 tong1 zhi4 pin3
 197. 忍智品 ren3 zhi4 pin3
 198. 九智品 jiu3 zhi4 pin3
 199. 十智品 shi2 zhi4 pin3
 200. 四十四智品 si4 shi2 si4 zhi4 pin3
 201. 七十七智品 qi1 shi2 qi1 zhi4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02