WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T26N1521 十住毘婆沙論

shi2 zhu4 pi2 po2 sha1 lun4

じゅうじゅうびばしゃろん

釋經論部  後秦 
聖者龍樹 sheng4 zhe3 long2 shu4 しょうじゃりゅうじゅ
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   17 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正26T152120
高麗16K05840670
中華029H06340239-0438 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1180--
Other縮-暑8,卍-21.5,國-釋7

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 入初地品 ru4 chu1 di4 pin3
 3. 地相品 di4 xiang4 pin3
 4. 淨地品 jing4 di4 pin3
 5. 釋願品 shi4 yuan4 pin3
 6. 發菩提心品 fa1 pu2 ti2 xin1 pin3
 7. 調伏心品 tiao2 fu2 xin1 pin3
 8. 阿惟越致相品 a1 wei2 yue4 zhi4 xiang4 pin3
 9. 易行品 yi4 xing2 pin3
 10. 除業品 chu2 ye4 pin3
 11. 分別功徳品 fen1 bie2 gong1 de2 pin3
 12. 分別布施品 fen1 bie2 bu4 shi1 pin3
 13. 分別法施品 fen1 bie2 fa3 shi1 pin3
 14. 歸命相品 gui1 ming4 xiang4 pin3
 15. 五戒品 wu3 jie4 pin3
 16. 知家過患品 zhi1 jia1 guo4 huan4 pin3
 17. 入寺品 ru4 si4 pin3
 18. 共行品 gong4 xing2 pin3
 19. 四法品 si4 fa3 pin3
 20. 念佛品 nian4 fo2 pin3
 21. 四十不共法品 si4 shi2 bu4 gong4 fa3 pin3
 22. 四十不共法中難一切智人品 si4 shi2 bu4 gong4 fa3 zhong1 nan4 yi1 qie4 zhi4 ren2 pin3
 23. 四十不共法中善知不定品 si4 shi2 bu4 gong4 fa3 zhong1 shan4 zhi1 bu4 ding4 pin3
 24. 讃偈品 zan4 ji4 pin3
 25. 助念佛三昧品 zhu4 nian4 fo2 san1 mei4 pin3
 26. 譬喩品 pi4 yu4 pin3
 27. 略行品 lüe4 xing2 pin3
 28. 分別二地業道品 fen1 bie2 er4 di4 ye4 dao4 pin3
 29. 分別聲聞辟支佛品 fen1 bie2 sheng1 wen2 pi4 zhi1 fo2 pin3
 30. 大乘品 da4 cheng2 pin3
 31. 護戒品 hu4 jie4 pin3
 32. 解頭陀品 jie3 tou2 tuo2 pin3
 33. 助尸羅果品 zhu4 shi1 luo2 guo3 pin3
 34. 讃戒品 zan4 jie4 pin3
 35. 戒報品 jie4 bao4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02