WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T23N1443 根本説一切有部c0-d06c芻尼毘奈耶

gen1 ben3 shuo1 yi1 qie4 you3 bu4 bi4 chu2 ni2 pi2 nai4 ye1

こんぽんせついっさいうぶひっしゅにびなや

律部   
義淨 yi4 jing4 ぎじょう  [譯]   20 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正23T1443907
高麗22K08920423
中華038H09610754-0963 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1124--
Other縮-張10,卍-19.1,國-律22

Structural Division

 1. 八波羅市迦法 ba1 bo1 luo2 shi4 jia1 fa3
  1. 不淨行學處 bu4 jing4 xing2 xue2 chu3
  2. 不與取學處 bu4 yu3 qu3 xue2 chu3
  3. 斷人命學處 duan4 ren2 ming4 xue2 chu3
  4. 妄説自得上人法學處 wang4 shuo1 zi4 de2 shang4 ren2 fa3 xue2 chu3
  5. 摩解學處 mo2 jie3 xue2 chu3
  6. 八事成犯學處 ba1 shi4 cheng2 fan4 xue2 chu3
  7. 覆藏他罪學處 fu4 zang4 ta1 zui4 xue2 chu3
  8. 被擧人學處 bei4 ju3 ren2 xue2 chu3
 2. 二十僧伽伐尸沙法 er4 shi2 seng1 jia1 fa2 shi1 sha1 fa3
  1. 媒嫁學處 mei2 jia4 xue2 chu3
  2. 無根謗學處 wu2 gen1 bang4 xue2 chu3
  3. 假根謗學處 jia3 gen1 bang4 xue2 chu3
  4. 共染心男子交易學處 gong4 ran3 xin1 nan2 zi3 jiao1 yi4 xue2 chu3
  5. 自言無過學處 zi4 yan2 wu2 guo4 xue2 chu3
  6. 獨向俗家宿學處 du2 xiang4 su2 jia1 su4 xue2 chu3
  7. 獨向俗家學處 du2 xiang4 su2 jia1 xue2 chu3
  8. 獨在道行學處 du2 zai4 dao4 xing2 xue2 chu3
  9. 獨渡河學處 du2 du4 he2 xue2 chu3
  10. 度他婦女學處 du4 ta1 fu4 nü3 xue2 chu3
  11. 索亡人物學處 suo3 wang2 ren2 wu4 xue2 chu3
  12. 輒作解擧學處 zhe2 zuo4 jie3 ju3 xue2 chu3
  13. 不捨惡見學處 bu4 she3 e4 jian4 xue2 chu3
  14. 説他有愛恚學處 shuo1 ta1 you3 ai4 hui4 xue2 chu3
  15. 雜亂住學處 za2 luan4 zhu4 xue2 chu3
  16. 觀莫獨住學處 guan1 mo4 du2 zhu4 xue2 chu3
  17. 破僧伽學處 po4 seng1 jia1 xue2 chu3
  18. 助伴破僧伽學處 zhu4 ban4 po4 seng1 jia1 xue2 chu3
  19. 汗家學處 han4 jia1 xue2 chu3
  20. 惡性違諫學處 e4 xing4 wei2 jian4 xue2 chu3
 3. 三十三泥薩祗波逸底迦法 san1 shi2 san1 ni2 sa4 zhi1 bo1 yi4 di3 jia1 fa3
  1. 有長衣不分別學處 you3 chang2 yi1 bu4 fen1 bie2 xue2 chu3
  2. 離五衣學處 li2 wu3 yi1 xue2 chu3
  3. 一月衣學處 yi1 yue4 yi1 xue2 chu3
  4. 與非親c0-d06c蒭浣故衣學處 yu3 fei1 qin1 bi4 chu2 huan4 gu4 yi1 xue2 chu3
  5. 從非親c0-d06c蒭取衣學處 cong2 fei1 qin1 bi4 chu2 qu3 yi1 xue2 chu3
  6. 從非親居士乞衣學處 cong2 fei1 qin1 ju1 shi4 qi3 yi1 xue2 chu3
  7. 過量乞衣學處 guo4 liang4 qi3 yi1 xue2 chu3
  8. 知俗人共許與衣就乞學處 zhi1 su2 ren2 gong4 xu3 yu3 yi1 jiu4 qi3 xue2 chu3
  9. 知俗人別許與衣就乞學處 zhi1 su2 ren2 bie2 xu3 yu3 yi1 jiu4 qi3 xue2 chu3
  10. 過限索衣學處 guo4 xian4 suo3 yi1 xue2 chu3
  11. 捉寶學處 zhuo1 bao3 xue2 chu3
  12. 出納求利學處 chu1 na4 qiu2 li4 xue2 chu3
  13. 販賣學處 fan4 mai4 xue2 chu3
  14. 乞鉢學處 qi3 bo1 xue2 chu3
  15. 自乞縷使非親織師織作衣學處 zi4 qi3 lü3 shi3 fei1 qin1 zhi1 shi1 zhi1 zuo4 yi1 xue2 chu3
  16. 勸織師學處 quan4 zhi1 shi1 xue2 chu3
  17. 奪衣學處 duo2 yi1 xue2 chu3
  18. 廻衆物入巳學處 hui2 zhong4 wu4 ru4 si4 xue2 chu3
  19. 服過七日藥學處 fu2 guo4 qi1 ri4 yao4 xue2 chu3
  20. 畜長鉢學處 xu4 chang2 bo1 xue2 chu3
  21. 不看五衣學處 bu4 kan1 wu3 yi1 xue2 chu3
  22. 非時捨衣學處 fei1 shi2 she3 yi1 xue2 chu3
  23. 依時不捨羯耻那衣學處 yi1 shi2 bu4 she3 jie2 chi3 na3 yi1 xue2 chu3
  24. 乞金學處 qi3 jin1 xue2 chu3
  25. 以衣染直充食學處 yi3 yi1 ran3 zhi2 chong1 shi2 xue2 chu3
  26. 以別衣利充食學處 yi3 bie2 yi1 li4 chong1 shi2 xue2 chu3
  27. 以臥具利充食學處 yi3 wo4 ju4 li4 chong1 shi2 xue2 chu3
  28. 營寺安居利充食學處 ying2 si4 an1 ju1 li4 chong1 shi2 xue2 chu3
  29. 得多人利廻入已學處 de2 duo1 ren2 li4 hui2 ru4 yi3 xue2 chu3
  30. 得僧祇利物廻入已學處 de2 seng1 qi2 li4 wu4 hui2 ru4 yi3 xue2 chu3
  31. 買藥解繋學處 mai3 yao4 jie3 xi4 xue2 chu3
  32. 持貴價重衣學處 chi2 gui4 jia4 zhong4 yi1 xue2 chu3
  33. 持貴價輕衣學處 chi2 gui4 jia4 qing1 yi1 xue2 chu3
 4. 一百八十波逸底迦法 yi1 bai3 ba1 shi2 bo1 yi4 di3 jia1 fa3
  1. 故妄語學處 gu4 wang4 yu3 xue2 chu3
  2. c0-b8e4語學處 hui3 zi3 yu3 xue2 chu3
  3. 離間語學處 li2 jian1 yu3 xue2 chu3
  4. 發擧學處 fa1 ju3 xue2 chu3
  5. 獨與男子説法過五六語學處 du2 yu3 nan2 zi3 shuo1 fa3 guo4 wu3 liu4 yu3 xue2 chu3
  6. 與未近圓人同句讀誦學處 yu3 wei4 jin4 yuan2 ren2 tong2 ju4 du2 song4 xue2 chu3
  7. 向未圓具説麁罪學處 xiang4 wei4 yuan2 ju4 shuo1 cu1 zui4 xue2 chu3
  8. 實得上人法向未圓具人説學處 shi2 de2 shang4 ren2 fa3 xiang4 wei4 yuan2 ju4 ren2 shuo1 xue2 chu3
  9. 謗廻衆利物學處 bang4 hui2 zhong4 li4 wu4 xue2 chu3
  10. 輕訶戒學處 qing1 he1 jie4 xue2 chu3
  11. 壞生種學處 huai4 sheng1 zhong4 xue2 chu3
  12. 嫌毀輕賤學處 xian2 hui3 qing1 jian4 xue2 chu3
  13. 違惱言教學處 wei2 nao3 yan2 jiao4 xue2 chu3
  14. 在露地安僧c6-5d4b具學處 zai4 lu4 di4 an1 seng1 ju4 xue2 chu3
  15. 不擧草c6-5d4b具學處 bu4 ju3 cao3 ju4 xue2 chu3
  16. c3-2f7e惱觸他學處 qi3 nao3 chu4 ta1 xue2 chu3
  17. 故放身坐臥脱脚牀學處 gu4 fang4 shen1 zuo4 wo4 tuo1 jiao3 chuang2 xue2 chu3
  18. 用蟲水學處 yong4 chong2 shui3 xue2 chu3
  19. 造大寺過限學處 zao4 da4 si4 guo4 xian4 xue2 chu3
  20. 過一宿食學處 guo4 yi1 su4 shi2 xue2 chu3
  21. 過三鉢受食學處 guo4 san1 bo1 shou4 shi2 xue2 chu3
  22. 足食學處 zu2 shi2 xue2 chu3
  23. 勸他足食學處 quan4 ta1 zu2 shi2 xue2 chu3
  24. 別衆食學處 bie2 zhong4 shi2 xue2 chu3
  25. 非時食學處 fei1 shi2 shi2 xue2 chu3
  26. 食會觸食學處 shi2 hui4 chu4 shi2 xue2 chu3
  27. 不受食學處 bu4 shou4 shi2 xue2 chu3
  28. 飮蟲水學處 yin3 chong2 shui3 xue2 chu3
  29. 與無衣外道男女食學處 yu3 wu2 yi1 wai4 dao4 nan2 nü3 shi2 xue2 chu3
  30. 觀軍學處 guan1 jun1 xue2 chu3
  31. 軍中過二夜宿學處 jun1 zhong1 guo4 er4 ye4 su4 xue2 chu3
  32. 擾亂軍兵學處 rao3 luan4 jun1 bing1 xue2 chu3
  33. c0-d06c蒭尼學處 da3 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  34. 擬手向c0-d06c蒭尼學處 ni3 shou3 xiang4 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  35. 覆藏他罪學處 fu4 zang4 ta1 zui4 xue2 chu3
  36. 共至俗家不與食學處 gong4 zhi4 su2 jia1 bu4 yu3 shi2 xue2 chu3
  37. 觸火學處 chu4 huo3 xue2 chu3
  38. 與欲巳更遮學處 yu3 yu4 si4 geng1 zhe1 xue2 chu3
  39. 與未近圓人同室宿過二夜學處 yu3 wei4 jin4 yuan2 ren2 tong2 shi4 su4 guo4 er4 ye4 xue2 chu3
  40. 不捨惡見違諫學處 bu4 she3 e4 jian4 wei2 jian4 xue2 chu3
  41. 隨捨置人學處 sui2 she3 zhi4 ren2 xue2 chu3
  42. 攝受惡見不捨求寂女學處 she4 shou4 e4 jian4 bu4 she3 qiu2 ji4 nü3 xue2 chu3
  43. 着不壞色衣學處 zhuo2 bu4 huai4 se4 yi1 xue2 chu3
  44. 捉寶學處 zhuo1 bao3 xue2 chu3
  45. 非時洗浴 fei1 shi2 xi3 yu4
  46. 殺傍生學處 sha1 bang4 sheng1 xue2 chu3
  47. 故惱c0-d06c蒭尼學處 gu4 nao3 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  48. 以指撃歴他學處 yi3 zhi3 ji2 li4 ta1 xue2 chu3
  49. 水中戲學處 shui3 zhong1 xi4 xue2 chu3
  50. 與男子同室宿學處 yu3 nan2 zi3 tong2 shi4 su4 xue2 chu3
  51. 恐怖c0-d06c蒭尼學處 kong3 bu4 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  52. 藏他c0-d06c蒭尼等衣鉢學處 zang4 ta1 bi4 chu2 ni2 deng3 yi1 bo1 xue2 chu3
  53. 以衆教罪謗清淨c0-d06c蒭尼學處 yi3 zhong4 jiao4 zui4 bang4 qing1 jing4 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  54. 與男子同道行學處 yu3 nan2 zi3 tong2 dao4 xing2 xue2 chu3
  55. 與賊同行學處 yu3 zei2 tong2 xing2 xue2 chu3
  56. 壞生地學處 huai4 sheng1 di4 xue2 chu3
  57. 過四月索食 guo4 si4 yue4 suo3 shi2
  58. 遮傳教學處 zhe1 chuan2 jiao4 xue2 chu3
  59. 默聽鬪諍學處 mo4 ting1 dou4 zheng4 xue2 chu3
  60. 不與欲默然起去學處 bu4 yu3 yu4 mo4 ran2 qi3 qu4 xue2 chu3
  61. 不恭敬學處 bu4 gong1 jing4 xue2 chu3
  62. 飮酒學處 yin3 jiu3 xue2 chu3
  63. 非時入聚落不囑授c0-d06c蒭尼學處 fei1 shi2 ru4 ju4 luo4 bu4 zhu3 shou4 bi4 chu2 ni2 xue2 chu3
  64. 受食前食後請學處 shou4 shi2 qian2 shi2 hou4 qing3 xue2 chu3
  65. 入王宮學處 ru4 wang2 gong1 xue2 chu3
  66. 詐言不知學處 zha4 yan2 bu4 zhi1 xue2 chu3
  67. 作針筒學處 zuo4 zhen1 tong3 xue2 chu3
  68. 作過量床學處 zuo4 guo4 liang4 chuang2 xue2 chu3
  69. 用草木綿貯牀學處 yong4 cao3 mu4 mian2 zhu4 chuang2 xue2 chu3
  70. 過量作尼師但那學處 guo4 liang4 zuo4 ni2 shi1 dan4 na3 xue2 chu3
  71. 作覆瘡衣學處 zuo4 fu4 chuang1 yi1 xue2 chu3
  72. 同佛衣量作衣學處 tong2 fo2 yi1 liang4 zuo4 yi1 xue2 chu3
  73. c0-e4fc蒜學處 dan4 suan4 xue2 chu3
  74. 剃隱處毛學處 ti4 yin3 chu3 mao2 xue2 chu3
  75. 洗淨不過量學處 xi3 jing4 bu4 guo4 liang4 xue2 chu3
  76. 以手拍隱處 yi3 shou3 pai1 yin3 chu3
  77. 自手煮生後學處 zi4 shou3 zhu3 sheng1 hou4 xue2 chu3
  78. 水灑上衆學處 shui3 sa3 shang4 zhong4 xue2 chu3
  79. 生草上大小便學處 sheng1 cao3 shang4 da4 xiao3 bian4 xue2 chu3
  80. 以不淨棄牆外學處 yi3 bu4 jing4 qi4 qiang2 wai4 xue2 chu3
  81. 獨與男子屏處立學處 du2 yu3 nan2 zi3 ping2 chu3 li4 xue2 chu3
  82. 獨與c0-d06c蒭屏處立學處 du2 yu3 bi4 chu2 ping2 chu3 li4 xue2 chu3
  83. 獨與男子露處立學處 du2 yu3 nan2 zi3 lu4 chu3 li4 xue2 chu3
  84. 獨與c0-d06c蒭露處立學處 du2 yu3 bi4 chu2 lu4 chu3 li4 xue2 chu3
  85. 獨住一房學處 du2 zhu4 yi1 fang2 xue2 chu3
  86. 共男子耳語學處 gong4 nan2 zi3 er3 yu3 xue2 chu3
  87. 受男子耳語學處 shou4 nan2 zi3 er3 yu3 xue2 chu3
  88. c0-d06c蒭耳語學處 gong4 bi4 chu2 er3 yu3 xue2 chu3
  89. c0-d06c蒭耳語學處 shou4 bi4 chu2 er3 yu3 xue2 chu3
  90. 椎胸學處 zhui2 xiong1 xue2 chu3
  91. 呪擔學處 zhou4 dan1 xue2 chu3
  92. 不觀詰他學處 bu4 guan1 jie2 ta1 xue2 chu3
  93. 不觀牀座坐臥具學處 bu4 guan1 chuang2 zuo4 zuo4 wo4 ju4 xue2 chu3
  94. 以樹膠作生支學處 yi3 shu4 jiao1 zuo4 sheng1 zhi1 xue2 chu3
  95. 白衣家説法不囑授臥具學處 bai2 yi1 jia1 shuo1 fa3 bu4 zhu3 shou4 wo4 ju4 xue2 chu3
  96. 未許輒坐學處 wei4 xu3 zhe2 zuo4 xue2 chu3
  97. 不問主人觀宿學處 bu4 wen4 zhu3 ren2 guan1 su4 xue2 chu3
  98. 知尼先在白衣家後令他去學處 zhi1 ni2 xian1 zai4 bai2 yi1 jia1 hou4 ling4 ta1 qu4 xue2 chu3
  99. 弟子有病不瞻觀學處 di4 zi3 you3 bing4 bu4 zhan1 guan1 xue2 chu3
  100. 二尼同一牀臥學處 er4 ni2 tong2 yi1 chuang2 wo4 xue2 chu3
  101. 安居未隨意遊行學處 an1 ju1 wei4 sui2 yi4 you2 xing2 xue2 chu3
  102. 安居滿不遊行學處 an1 ju1 man3 bu4 you2 xing2 xue2 chu3
  103. 知有怖遊行學處 zhi1 you3 bu4 you2 xing2 xue2 chu3
  104. 知有虎狼師子遊行學處 zhi1 you3 hu3 lang2 shi1 zi3 you2 xing2 xue2 chu3
  105. 徃天祠論議學處 wang3 tian1 ci2 lun4 yi4 xue2 chu3
  106. 年未滿與他出家授近圓學處 nian2 wei4 man3 yu3 ta1 chu1 jia1 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  107. 輒畜弟子學處 zhe2 xu4 di4 zi3 xue2 chu3
  108. 知曾嫁女人年未滿十二與出家學處 zhi1 zeng1 jia4 nü3 ren2 nian2 wei4 man3 shi2 er4 yu3 chu1 jia1 xue2 chu3
  109. 年滿十二不與正學法授近圓學處 nian2 man3 shi2 er4 bu4 yu3 zheng4 xue2 fa3 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  110. 輒多畜衆學處 zhe2 duo1 xu4 zhong4 xue2 chu3
  111. 與有娘女學處 yu3 you3 niang2 nü3 xue2 chu3
  112. 不教誡學處 bu4 jiao4 jie4 xue2 chu3
  113. 不攝護學處 bu4 she4 hu4 xue2 chu3
  114. 不將隨身學處 bu4 jiang1 sui2 shen1 xue2 chu3
  115. 童女年未滿二十受近圓學處 tong2 nü3 nian2 wei4 man3 er4 shi2 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  116. 不授六學法授近圓學處 bu4 shou4 liu4 xue2 fa3 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  117. 度惡性女人學處 du4 e4 xing4 nü3 ren2 xue2 chu3
  118. 度多憂女人學處 du4 duo1 you1 nü3 ren2 xue2 chu3
  119. 學法未滿與受近圓學處 xue2 fa3 wei4 man3 yu3 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  120. 知學法了不與受近圓學處 zhi1 xue2 fa3 liao3 bu4 yu3 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  121. 夫未放度出家學處 fu1 wei4 fang4 du4 chu1 jia1 xue2 chu3
  122. 從索衣學處 cong2 suo3 yi1 xue2 chu3
  123. 令他女人收歛家業學處 ling4 ta1 nü3 ren2 shou1 lian4 jia1 ye4 xue2 chu3
  124. 毎年與出家受近圓學處 mei3 nian2 yu3 chu1 jia1 shou4 jin4 yuan2 xue2 chu3
  125. 經宿與欲學處 jing1 su4 yu3 yu4 xue2 chu3
  126. 求散授學處 qiu2 san4 shou4 xue2 chu3
  127. c0-d06c蒭處作長淨學處 wu2 bi4 chu2 chu3 zuo4 chang2 jing4 xue2 chu3
  128. c0-d06c蒭處作安居學處 wu2 bi4 chu2 chu3 zuo4 an1 ju1 xue2 chu3
  129. 不於二部衆三事作隨意學處 bu4 yu2 er4 bu4 zhong4 san1 shi4 zuo4 sui2 yi4 xue2 chu3
  130. 責衆學處 ze2 zhong4 xue2 chu3
  131. 罵衆學處 ma4 zhong4 xue2 chu3
  132. 見他讃譽起嫉妬心學處 jian4 ta1 zan4 yu4 qi3 ji2 du4 xin1 xue2 chu3
  133. 於家慳學處 yu2 jia1 qian1 xue2 chu3
  134. 於寺慳學處 yu2 si4 qian1 xue2 chu3
  135. 於利養飮食慳學處 yu2 li4 yang3 yin3 shi2 qian1 xue2 chu3
  136. 慳法學處 qian1 fa3 xue2 chu3
  137. 食竟更食學處 shi2 jing4 geng1 shi2 xue2 chu3
  138. 養他孩兒學處 yang3 ta1 hai2 er2 xue2 chu3
  139. 不畜洗裙學處 bu4 xu4 xi3 qun2 xue2 chu3
  140. 令浣衣人洗衣學處 ling4 huan4 yi1 ren2 xi3 yi1 xue2 chu3
  141. 共上衆換衣學處 gong4 shang4 zhong4 huan4 yi1 xue2 chu3
  142. 輒與俗人衣學處 zhe2 yu3 su2 ren2 yi1 xue2 chu3
  143. 不畜病衣學處 bu4 xu4 bing4 yi1 xue2 chu3
  144. 大衆病衣私用學處 da4 zhong4 bing4 yi1 si1 yong4 xue2 chu3
  145. 從貧乞羯耻那衣學處 cong2 pin2 qi3 jie2 chi3 na3 yi1 xue2 chu3
  146. 不共出衣學處 bu4 gong4 chu1 yi1 xue2 chu3
  147. 不共分衣學處 bu4 gong4 fen1 yi1 xue2 chu3
  148. 見鬪不勸止息學處 jian4 dou4 bu4 quan4 zhi3 xi1 xue2 chu3
  149. 棄住處不囑授學處 qi4 zhu4 chu3 bu4 zhu3 shou4 xue2 chu3
  150. 從俗人受呪學處 cong2 su2 ren2 shou4 zhou4 xue2 chu3
  151. 教俗人呪法學處 jiao4 su2 ren2 zhou4 fa3 xue2 chu3
  152. c4-4f4c食學處 mai4 chao3 shi2 xue2 chu3
  153. 營俗家務學處 ying2 su2 jia1 wu4 xue2 chu3
  154. 移轉座牀學處 yi2 zhuan4 zuo4 chuang2 xue2 chu3
  155. 自手撚縷學處 zi4 shou3 nian3 lü3 xue2 chu3
  156. 自織絡學處 zi4 zhi1 lao4 xue2 chu3
  157. 持盖行學處 chi2 gai4 xing2 xue2 chu3
  158. 着彩色鞋履學處 zhuo2 cai3 se4 xie2 lü3 xue2 chu3
  159. 有瘡令數解繋學處 you3 chuang1 ling4 shu3 jie3 xi4 xue2 chu3
  160. 度婬女學處 du4 yin2 nü3 xue2 chu3
  161. 使c0-d06c蒭尼揩身學處 shi3 bi4 chu2 ni2 kai1 shen1 xue2 chu3
  162. 使正學女等揩身學處 shi3 zheng4 xue2 nü3 deng3 kai1 shen1 xue2 chu3
  163. 以香塗身首學處 yi3 xiang1 tu2 shen1 shou3 xue2 chu3
  164. 以胡麻c0-d5e5及水揩身學處 yi3 hu2 ma2 xing4 ji2 shui3 kai1 shen1 xue2 chu3
  165. 先未容許輒問學處 xian1 wei4 rong2 xu3 zhe2 wen4 xue2 chu3
  166. 着俗莊嚴具學處 zhuo2 su2 zhuang1 yan2 ju4 xue2 chu3
  167. 相牽洗浴學處 xiang4 qian1 xi3 yu4 xue2 chu3
  168. 自舞教他舞學處 zi4 wu3 jiao4 ta1 wu3 xue2 chu3
  169. 唱歌學處 chang4 ge1 xue2 chu3
  170. 作樂學處 zuo4 le4 xue2 chu3
  171. 獨於空宅大小使學處 du2 yu2 kong1 zhai2 da4 xiao3 shi3 xue2 chu3
  172. 畜香草刷學處 xu4 xiang1 cao3 shua1 xue2 chu3
  173. 畜細枇學處 xu4 xi4 pi2 xue2 chu3
  174. 畜麁梳學處 xu4 cu1 shu1 xue2 chu3
  175. 用前二事學處 yong4 qian2 er4 shi4 xue2 chu3
  176. 畜假髻壯具學處 xu4 jia3 ji4 zhuang4 ju4 xue2 chu3
 5. 波羅底提舍尼法 bo1 luo2 di3 ti2 she4 ni2 fa3
 6. 衆學法 zhong4 xue2 fa3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02