WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T23N1440 薩婆多毘尼毘婆沙

sa4 po2 duo1 pi2 ni2 pi2 po2 sha1

さつばたびにびばしゃ

Short title: 薩婆多毘尼  sa4 po2 duo1 pi2 ni2

律部 
失譯 shi1 yi4 しつやく  [譯]   9 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正23T1440503
高麗24K09410592
中華042H10260826-0944 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1135--
Other縮-寒7,卍-19.6,國律15-16

Structural Division

 1. 總序 zong3 xu4
  1. 戒法異名等 jie4 fa3 yi4 ming2 deng3
  2. 七種得戒法 qi1 zhong3 de2 jie4 fa3
 2. 四波羅夷 si4 bo1 luo2 yi2
  1. 結婬戒因縁 jie2 yin2 jie4 yin1 yuan2
  2. 結盜戒因縁 jie2 dao4 jie4 yin1 yuan2
  3. 殺戒因縁 sha1 jie4 yin1 yuan2
  4. 妄語 wang4 yu3
 3. 十三事 shi2 san1 shi4
  1. 十三事初 shi2 san1 shi4 chu1
  2. 第二摩捉戒 di4 er4 mo2 zhuo1 jie4
  3. 第三惡語戒 di4 san1 e4 yu3 jie4
  4. 第八無根謗戒 di4 ba1 wu2 gen1 bang4 jie4
  5. 第十破僧戒 di4 shi2 po4 seng1 jie4
  6. 第十二汚他家 di4 shi2 er4 wu1 ta1 jia1
  7. 第十三戻語戒 di4 shi2 san1 li4 yu3 jie4
 4. 二不定法 er4 bu4 ding4 fa3
 5. 三十事 san1 shi2 shi4
  1. 結長衣戒因縁 jie2 chang2 yi1 jie4 yin1 yuan2
  2. 第二結離衣宿因縁 di4 er4 jie2 li2 yi1 su4 yin1 yuan2
  3. 不離衣宿 bu4 li2 yi1 su4
  4. 第三非時優波斯那因縁 di4 san1 fei1 shi2 you1 bo1 si1 na3 yin1 yuan2
  5. 第四結從非親里尼取衣因縁 di4 si4 jie2 cong2 fei1 qin1 li3 ni2 qu3 yi1 yin1 yuan2
  6. 從非親里尼取衣第四 cong2 fei1 qin1 li3 ni2 qu3 yi1 di4 si4
  7. 使非親里尼浣故衣第五 shi3 fei1 qin1 li3 ni2 huan4 gu4 yi1 di4 wu3
  8. 從非親里尼士乞衣第六 cong2 fei1 qin1 li3 ni2 shi4 qi3 yi1 di4 liu4
  9. 第七戒~第十戒 di4 qi1 jie4 di4 shi2 jie4
  10. 十誦律第二誦初三十事中第十一事~二十七事 shi2 song4 lü4 di4 er4 song4 chu1 san1 shi2 shi4 zhong1 di4 shi2 yi1 shi4 er4 shi2 qi1 shi4
  11. 十誦律第二誦初三十事中二十八事~三十事 shi2 song4 lü4 di4 er4 song4 chu1 san1 shi2 shi4 zhong1 er4 shi2 ba1 shi4 san1 shi2 shi4
 6. 九十事 jiu3 shi2 shi4
  1. 初戒~十九戒 chu1 jie4 shi2 jiu3 jie4
  2. 二十戒~三十八戒 er4 shi2 jie4 san1 shi2 ba1 jie4
  3. 三十九戒~六十八戒 san1 shi2 jiu3 jie4 liu4 shi2 ba1 jie4
  4. 六十九戒~九十戒 liu4 shi2 jiu3 jie4 jiu3 shi2 jie4
 7. 四悔過 si4 hui3 guo4
  1. 第一事~第四事 di4 yi1 shi4 di4 si4 shi4
 8. 衆學初 zhong4 xue2 chu1
  1. 第一事~第七事 di4 yi1 shi4 di4 qi1 shi4
 9. 七滅諍 qi1 mie4 zheng4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02