WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T21N1336 陀羅尼雜集

tuo2 luo2 ni2 za2 ji2

だらにぞうしゅう

Alternative title: 陀羅尼集經  tuo2 luo2 ni2 ji2 jing1

密教部 
未詳撰者 wei4 xiang2 zhuan4 zhe3 みしょうせんじゃ  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正21T1336580
高麗30K10511208
中華053H11420372-0475 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1475--
Other縮-成14,卍-27.8-9

Structural Division

 1. 陀羅尼雜集卷第一 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 yi1
  1. 七佛所説大陀羅尼神呪 qi1 fo2 suo3 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2 shen2 zhou4
   1. 惟越佛説陀羅尼 wei2 yue4 fo2 shuo1 tuo2 luo2 ni2
   2. 式佛所説陀羅尼 shi4 fo2 suo3 shuo1 tuo2 luo2 ni2
   3. 隨業佛所説神呪 sui2 ye4 fo2 suo3 shuo1 shen2 zhou4
   4. 拘留秦佛欲説大陀羅尼 ju1 liu2 qin2 fo2 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   5. 拘那含牟尼佛欲説大陀羅尼 ju1 na3 han2 mu4 ni2 fo2 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   6. 迦葉佛欲説大陀羅尼 jia1 ye4 fo2 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   7. 釋迦牟尼佛欲説大陀羅尼 shi4 jia1 mu4 ni2 fo2 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   8. 文殊師利菩薩所説陀羅尼 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4 suo3 shuo1 tuo2 luo2 ni2
   9. 虚空藏菩薩欲説大陀羅 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2
   10. 觀世音菩薩所説大陀羅尼 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 suo3 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   11. 救脱菩薩欲説大陀羅尼 jiu4 tuo1 pu2 sa4 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   12. 拔陀和菩薩欲説大陀羅尼 ba2 tuo2 he2 pu2 sa4 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   13. 大勢至菩薩欲説大陀羅尼 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   14. 得大勢菩薩所説大陀羅尼 de2 da4 shi4 pu2 sa4 suo3 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
   15. 堅勇菩薩欲説大陀羅尼 jian1 yong3 pu2 sa4 yu4 shuo1 da4 tuo2 luo2 ni2
  2. 陀羅尼雜集卷第二 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 er4
   1. 釋摩男呪 shi4 mo2 nan2 zhou4
   2. 阿難比丘所説神呪 a1 nan2 bi3 qiu1 suo3 shuo1 shen2 zhou4
   3. 普賢菩薩所説大神呪 pu3 xian2 pu2 sa4 suo3 shuo1 da4 shen2 zhou4
   4. 文殊師利菩薩神神呪 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4 shen2 shen2 zhou4
   5. 定自在王菩薩神呪 ding4 zi4 zai4 wang2 pu2 sa4 shen2 zhou4
   6. 妙眼菩薩呪 miao4 yan3 pu2 sa4 zhou4
   7. 功徳相嚴菩薩呪 gong1 de2 xiang4 yan2 pu2 sa4 zhou4
   8. 善名菩薩呪 shan4 ming2 pu2 sa4 zhou4
   9. 寶月光明菩薩呪 bao3 yue4 guang1 ming2 pu2 sa4 zhou4
   10. 北辰菩薩妙見呪 bei3 chen2 pu2 sa4 miao4 jian4 zhou4
   11. 太白仙人呪 tai4 bai2 xian1 ren2 zhou4
   12. c0-bab7惑仙人呪 ying2 huo4 xian1 ren2 zhou4
   13. 大梵天王呪 da4 fan4 tian1 wang2 zhou4
   14. 大自在天王呪 da4 zi4 zai4 tian1 wang2 zhou4
   15. 化樂天王呪 hua4 le4 tian1 wang2 zhou4
   16. 兜率陀天王呪 dou1 shuai4 tuo2 tian1 wang2 zhou4
   17. 炎魔天王呪 yan2 mo2 tian1 wang2 zhou4
   18. c0-c97b利天王呪 dao1 li4 tian1 wang2 zhou4
  3. 陀羅尼雜集卷第三 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 san1
   1. 魔醯首羅天王呪 mo2 xi1 shou3 luo2 tian1 wang2 zhou4
   2. 八臂那羅延天呪 ba1 bi4 na3 luo2 yan2 tian1 zhou4
   3. 大功徳天呪 da4 gong1 de2 tian1 zhou4
   4. 八龍王呪 ba1 long2 wang2 zhou4
    1. 難陀龍王呪 nan2 tuo2 long2 wang2 zhou4
    2. 婆難陀龍王 po2 nan2 tuo2 long2 wang2
    3. 娑伽羅龍王 suo1 jia1 luo2 long2 wang2
    4. 和修吉龍王 he2 xiu1 ji2 long2 wang2
    5. 徳又伽龍王 de2 you4 jia1 long2 wang2
    6. 阿那婆達多龍王 a1 na3 po2 da2 duo1 long2 wang2
    7. c0-e278波羅龍王 ou4 bo1 luo2 long2 wang2
    8. 文殊師利至菩薩説 wen2 shu1 shi1 li4 zhi4 pu2 sa4 shuo1
    9. 虚空藏菩薩説 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 shuo1
    10. 跋陀和菩薩説 ba2 tuo2 he2 pu2 sa4 shuo1
    11. 大勢至菩薩説 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 shuo1
    12. 得大勢至菩薩説 de2 da4 shi4 zhi4 pu2 sa4 shuo1
    13. 堅勇菩薩説 jian1 yong3 pu2 sa4 shuo1
    14. 文殊師利偈 wen2 shu1 shi1 li4 ji4
    15. 兜率天王偈 dou1 shuai4 tian1 wang2 ji4
    16. 他化自在天王偈 ta1 hua4 zi4 zai4 tian1 wang2 ji4
    17. 化樂天王偈 hua4 le4 tian1 wang2 ji4
    18. 炎摩天王偈 yan2 mo2 tian1 wang2 ji4
    19. c0-c97b利天王偈 dao1 li4 tian1 wang2 ji4
    20. 提頭頼c0-a65c天王偈 ti2 tou2 lai4 zha1 tian1 wang2 ji4
    21. 毘樓博又天王偈 pi2 lou2 bo2 you4 tian1 wang2 ji4
    22. 毘沙門天門偈 pi2 sha1 men2 tian1 men2 ji4
    23. 難陀龍王偈 nan2 tuo2 long2 wang2 ji4
    24. 婆難陀龍王偈 po2 nan2 tuo2 long2 wang2 ji4
    25. 婆伽羅龍王偈 po2 jia1 luo2 long2 wang2 ji4
    26. 和修吉龍王偈 he2 xiu1 ji2 long2 wang2 ji4
    27. 徳又迦龍王偈 de2 you4 jia1 long2 wang2 ji4
    28. 阿那婆達多龍王偈 a1 na3 po2 da2 duo1 long2 wang2 ji4
    29. 摩那斯龍王偈 mo2 na3 si1 long2 wang2 ji4
    30. c0-e278波羅龍王偈 ou4 bo1 luo2 long2 wang2 ji4
    31. 胡蘇位羅龍王事 hu2 su1 wei4 luo2 long2 wang2 shi4
   5. 陀羅尼雜集卷第四 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 si4
    1. 阿彌陀鼓音聲陀羅尼 e1 mi2 tuo2 gu3 yin1 sheng1 tuo2 luo2 ni2
    2. 發菩提心陀羅尼 fa1 pu2 ti2 xin1 tuo2 luo2 ni2
    3. 日藏菩薩陀羅尼 ri4 zang4 pu2 sa4 tuo2 luo2 ni2
    4. 金剛秘密普門陀羅尼 jin1 gang1 mi4 mi4 pu3 men2 tuo2 luo2 ni2
    5. 最勝燈王如來所遺陀羅尼 zui4 sheng4 deng1 wang2 ru2 lai2 suo3 yi2 tuo2 luo2 ni2
    6. 阿逸多王菩薩説饒益善利色力名擧陀羅尼 a1 yi4 duo1 wang2 pu2 sa4 shuo1 rao2 yi4 shan4 li4 se4 li4 ming2 ju3 tuo2 luo2 ni2
    7. 釋迦牟尼佛説大饒益陀羅尼 shi4 jia1 mu4 ni2 fo2 shuo1 da4 rao2 yi4 tuo2 luo2 ni2
    8. 四天王説護持前呪者陀羅尼 si4 tian1 wang2 shuo1 hu4 chi2 qian2 zhou4 zhe3 tuo2 luo2 ni2
    9. 救阿難伏魔陀羅尼(出大涅槃經) jiu4 a1 nan2 fu2 mo2 tuo2 luo2 ni2 chu1 da4 nie4 pan2 jing1
    10. 正語梵天説應現滿願陀羅尼 zheng4 yu3 fan4 tian1 shuo1 ying1 xian4 man3 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    11. 摩尼跋陀天王説稱願陀羅尼 mo2 ni2 ba2 tuo2 tian1 wang2 shuo1 cheng1 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    12. 波視羅仙人説救一切病種種方法陀羅尼 bo1 shi4 luo2 xian1 ren2 shuo1 jiu4 yi1 qie4 bing4 zhong3 zhong3 fang1 fa3 tuo2 luo2 ni2
   6. 陀羅尼雜集卷第五 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 wu3
    1. 佛説除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼 fo2 shuo1 chu2 yi1 qie4 kong3 wei4 du2 hai4 fu2 e4 mo2 tuo2 luo2 ni2
    2. 佛説止女人患血至困陀羅尼 fo2 shuo1 zhi3 nü3 ren2 huan4 xue4 zhi4 kun4 tuo2 luo2 ni2
    3. 佛説除産難陀羅尼 fo2 shuo1 chu2 chan3 nan2 tuo2 luo2 ni2
    4. 佛説除災患諸惱毒陀羅尼 fo2 shuo1 chu2 zai1 huan4 zhu1 nao3 du2 tuo2 luo2 ni2
    5. 佛説多聞陀羅尼 fo2 shuo1 duo1 wen2 tuo2 luo2 ni2
    6. 佛説治瘧病陀羅尼 fo2 shuo1 zhi4 nüe4 bing4 tuo2 luo2 ni2
    7. 觀世音説除熱病邪不忤陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 re4 bing4 xie2 bu4 wu3 tuo2 luo2 ni2
    8. 四天王説呪昌蒲含之令他人歡喜陀羅尼 si4 tian1 wang2 shuo1 zhou4 chang1 pu2 han2 zhi1 ling4 ta1 ren2 huan1 xi3 tuo2 luo2 ni2
    9. 觀世音菩薩心陀羅尼 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 xin1 tuo2 luo2 ni2
    10. 請觀世音自護護他陀羅尼 qing3 guan1 shi4 yin1 zi4 hu4 hu4 ta1 tuo2 luo2 ni2
    11. 觀世音説行道求願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 xing2 dao4 qiu2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    12. 佛説乞雨陀羅尼 fo2 shuo1 qi3 yu3 tuo2 luo2 ni2
    13. 那羅延天説治瘧病陀羅尼 na3 luo2 yan2 tian1 shuo1 zhi4 nüe4 bing4 tuo2 luo2 ni2
    14. 佛説滅除十惡陀羅尼 fo2 shuo1 mie4 chu2 shi2 e4 tuo2 luo2 ni2
    15. 觀世音説治五舌喉塞呪土塗之陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhi4 wu3 she2 hou2 sai1 zhou4 tu3 tu2 zhi1 tuo2 luo2 ni2
    16. 佛説滅罪得入初地陀羅尼 fo2 shuo1 mie4 zui4 de2 ru4 chu1 di4 tuo2 luo2 ni2
    17. 佛諾欲誦讀一切經典先誦此陀羅尼 fo2 nuo4 yu4 song4 du2 yi1 qie4 jing1 dian3 xian1 song4 ci3 tuo2 luo2 ni2
    18. 結帶禁兵賊陀羅尼 jie2 dai4 jin4 bing1 zei2 tuo2 luo2 ni2
    19. 呪牙齒痛陀羅尼 zhou4 ya2 chi3 tong4 tuo2 luo2 ni2
    20. 降雨并繋龍陀羅尼 jiang4 yu3 bing4 xi4 long2 tuo2 luo2 ni2
    21. 觀世音説諸根不具呪草摩之陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhu1 gen1 bu4 ju4 zhou4 cao3 mo2 zhi1 tuo2 luo2 ni2
    22. 佛説呪土陀羅尼 fo2 shuo1 zhou4 tu3 tuo2 luo2 ni2
    23. 尼乾天説令人易産陀羅尼 ni2 gan1 tian1 shuo1 ling4 ren2 yi4 chan3 tuo2 luo2 ni2
    24. 呪穀子種之令無c0-f0c1陀羅尼 zhou4 gu3 zi3 zhong4 zhi1 ling4 wu2 huang2 tuo2 luo2 ni2
    25. 呪蛇蝎毒陀羅尼 zhou4 she2 xie1 du2 tuo2 luo2 ni2
    26. 呪卒得重病悶絶者陀羅尼 zhou4 zu2 de2 zhong4 bing4 men4 jue2 zhe3 tuo2 luo2 ni2
   7. 陀羅尼雜集第六卷 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 di4 liu4 juan4
    1. 除腫患陀羅尼 chu2 zhong3 huan4 tuo2 luo2 ni2
    2. 治熱病陀羅尼 zhi4 re4 bing4 tuo2 luo2 ni2
    3. 治百病諸毒陀羅尼 zhi4 bai3 bing4 zhu1 du2 tuo2 luo2 ni2
    4. 佛説呪作三衣并受指呪 fo2 shuo1 zhou4 zuo4 san1 yi1 bing4 shou4 zhi3 zhou4
    5. 佛説呪應器錫杖獨座文 fo2 shuo1 zhou4 ying1 qi4 xi1 zhang4 du2 zuo4 wen2
    6. 五戒神名 wu3 jie4 shen2 ming2
    7. 三歸神名 san1 gui1 shen2 ming2
    8. 護僧伽藍神 hu4 seng1 jia1 lan2 shen2
    9. 觀世音菩薩説燒華應現得願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 shuo1 shao1 hua1 ying1 xian4 de2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    10. 觀世音説散華供養應沒陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 san4 hua1 gong1 yang3 ying1 mei2 tuo2 luo2 ni2
    11. 觀世音説滅罪得願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 mie4 zui4 de2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    12. 觀世音説除一切眼痛陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 yi1 qie4 yan3 tong4 tuo2 luo2 ni2
    13. 觀世音説能令諸根不具足者具足陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 neng2 ling4 zhu1 gen1 bu4 ju4 zu2 zhe3 ju4 zu2 tuo2 luo2 ni2
    14. 觀世音説治熱病陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhi4 re4 bing4 tuo2 luo2 ni2
    15. 觀世永説除一切顛狂魎鬼神陀羅尼 guan1 shi4 yong3 shuo1 chu2 yi1 qie4 dian1 kuang2 liang3 gui3 shen2 tuo2 luo2 ni2
    16. 觀世音説除種種怖畏陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 zhong3 zhong3 bu4 wei4 tuo2 luo2 ni2
    17. 觀世音説除一切腫陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 yi1 qie4 zhong3 tuo2 luo2 ni2
    18. 觀世音説除身體諸痛陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 shen1 ti3 zhu1 tong4 tuo2 luo2 ni2
    19. 觀世音説除卒腹陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 zu2 fu4 tuo2 luo2 ni2
    20. 觀世音説除中毒乃至已死陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 zhong1 du2 nai3 zhi4 yi3 si3 tuo2 luo2 ni2
    21. 觀世音説除卒病悶絶不自覺者陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 zu2 bing4 men4 jue2 bu4 zi4 jue2 zhe3 tuo2 luo2 ni2
    22. 觀世音説除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 wu3 she2 ruo4 hou2 sai1 ruo4 she2 suo1 tuo2 luo2 ni2
    23. 觀世音説除種種癩病乃至傷破呪土陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 zhong3 zhong3 lai4 bing4 nai3 zhi4 shang1 po4 zhou4 tu3 tuo2 luo2 ni2
    24. 觀世音説呪澗底土吹之令毒氣不行陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhou4 jian4 di3 tu3 chui1 zhi1 ling4 du2 qi4 bu4 xing2 tuo2 luo2 ni2
    25. 觀世音説呪五藥服得一聞持陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhou4 wu3 yao4 fu2 de2 yi1 wen2 chi2 tuo2 luo2 ni2
    26. 觀世音説呪五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhou4 wu3 zhong3 se4 chang1 pu2 fu2 de2 wen2 chi2 bu4 wang4 tuo2 luo2 ni2
    27. 觀世音説除病肌生陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 chu2 bing4 ji1 sheng1 tuo2 luo2 ni2
    28. 觀世音説呪土治赤白下痢陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhou4 tu3 zhi4 chi4 bai2 xia4 li4 tuo2 luo2 ni2
    29. 觀世音説呪草式一切痛處即除愈陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 zhou4 cao3 shi4 yi1 qie4 tong4 chu3 ji2 chu2 yu4 tuo2 luo2 ni2
    30. 觀世音説隨心所願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 sui2 xin1 suo3 yuan4 tuo2 luo2 ni2
   8. 陀羅尼雜集第七卷 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 di4 qi1 juan4
    1. 觀世音説滅一切罪過得一切所願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 mie4 yi1 qie4 zui4 guo4 de2 yi1 qie4 suo3 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    2. 除障病至獲道果陀羅尼 chu2 zhang4 bing4 zhi4 huo4 dao4 guo3 tuo2 luo2 ni2
    3. 獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼 huo4 zhu1 chan2 san1 mei4 yi1 qie4 fo2 fa3 men2 tuo2 luo2 ni2
    4. 見一切諸佛從心所願陀羅尼 jian4 yi1 qie4 zhu1 fo2 cong2 xin1 suo3 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    5. 修念佛三昧陀羅尼 xiu1 nian4 fo2 san1 mei4 tuo2 luo2 ni2
    6. 無盡意菩薩説幢蓋願陀羅尼 wu2 jin4 yi4 pu2 sa4 shuo1 chuang2 gai4 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    7. 勝敵安退并治毒噛及腫陀羅尼 sheng4 di2 an1 tui4 bing4 zhi4 du2 nie4 ji2 zhong3 tuo2 luo2 ni2
    8. 吉祥神呪 ji2 xiang2 shen2 zhou4
    9. 佛説旋塔陀羅尼 fo2 shuo1 xuan2 ta3 tuo2 luo2 ni2
    10. 辟賊陀羅尼 pi4 zei2 tuo2 luo2 ni2
    11. 聞持陀羅尼 wen2 chi2 tuo2 luo2 ni2
    12. 佛説大七寶陀羅尼 fo2 shuo1 da4 qi1 bao3 tuo2 luo2 ni2
    13. 佛説大普賢陀羅尼 fo2 shuo1 da4 pu3 xian2 tuo2 luo2 ni2
    14. 四天王所説大神呪 si4 tian1 wang2 suo3 shuo1 da4 shen2 zhou4
   9. 陀羅尼雜集卷第八 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 ba1
    1. 尼乾陀天所説生難呪 ni2 gan1 tuo2 tian1 suo3 shuo1 sheng1 nan4 zhou4
    2. 大自在天王所説呪名摩c4-593f首羅天 da4 zi4 zai4 tian1 wang2 suo3 shuo1 zhou4 ming2 mo2 ke1 shou3 luo2 tian1
    3. 大自在天及其眷屬説呪 da4 zi4 zai4 tian1 ji2 qi2 juan4 shu3 shuo1 zhou4
    4. 大神仙説呪 da4 shen2 xian1 shuo1 zhou4
    5. 阿修羅天神斷注不得還著病人呪 a1 xiu1 luo2 tian1 shen2 duan4 zhu4 bu4 de2 yuan2 zhu4 bing4 ren2 zhou4
    6. 梵天呪句文 fan4 tian1 zhou4 ju4 wen2
    7. c0-eaab天女尚衛梨説 da4 chuo4 tian1 nü3 shang4 wei4 li2 shuo1
    8. 甘露天説一切毒呪 gan1 lu4 tian1 shuo1 yi1 qie4 du2 zhou4
    9. 大梵天説甘露呪甘露能使毒氣入地 da4 fan4 tian1 shuo1 gan1 lu4 zhou4 gan1 lu4 neng2 shi3 du2 qi4 ru4 di4
    10. 甘露梵天女阿婆耆説一切毒呪 gan1 lu4 fan4 tian1 nü3 a1 po2 qi2 shuo1 yi1 qie4 du2 zhou4
    11. 觀世音菩薩説陀羅尼 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 shuo1 tuo2 luo2 ni2
    12. 呪疫病文 zhou4 yi4 bing4 wen2
    13. c4-5150腫文 zhou4 yong1 zhong3 wen2
    14. 梵天王釋提桓因神呪 fan4 tian1 wang2 shi4 ti2 yuan2 yin1 shen2 zhou4
    15. 四天王神呪 si4 tian1 wang2 shen2 zhou4
    16. 淨陀羅尼神呪 jing4 tuo2 luo2 ni2 shen2 zhou4
   10. 陀羅尼雜集卷第九 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 jiu3
    1. c0-a65c婆拘鬼神大將上佛陀羅尼 a1 zha1 po2 ju1 gui3 shen2 da4 jjiang4 shang4 fo2 tuo2 luo2 ni2
    2. 觀世音説隨願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 sui2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    3. 乞夢即知吉凶陀羅尼 qi3 meng4 ji2 zhi1 ji2 xiong1 tuo2 luo2 ni2
    4. 除一切顛狂病陀羅尼 chu2 yi1 qie4 dian1 kuang2 bing4 tuo2 luo2 ni2
    5. 除怖畏陀羅尼 chu2 bu4 wei4 tuo2 luo2 ni2
    6. 結藥界陀羅尼 jie2 yao4 jie4 tuo2 luo2 ni2
    7. 復有求夢陀羅尼 fu4 you3 qiu2 meng4 tuo2 luo2 ni2
    8. 行住隨方面歸依十方佛名號 xing2 zhu4 sui2 fang1 mian4 gui1 yi1 shi2 fang1 fo2 ming2 hao4
    9. 佛説偈令人誦得長壽 fo2 shuo1 ji4 ling4 ren2 song4 de2 chang2 shou4
    10. 佛説一切大吉祥滅一切惡陀羅尼 fo2 shuo1 yi1 qie4 da4 ji2 xiang2 mie4 yi1 qie4 e4 tuo2 luo2 ni2
   11. 陀羅尼雜集卷第十 tuo2 luo2 ni2 za2 ji2 juan4 di4 shi2
    1. 定志慧具陀羅尼 ding4 zhi4 hui4 ju4 tuo2 luo2 ni2
    2. 八兄弟陀羅尼 ba1 xiong1 di4 tuo2 luo2 ni2
    3. 觀世音説應現與願陀羅尼 guan1 shi4 yin1 shuo1 ying1 xian4 yu3 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    4. 日蓋經中除罪見佛陀羅尼 ri4 gai4 jing1 zhong1 chu2 zui4 jian4 fo2 tuo2 luo2 ni2
    5. 獲果利神増善陀羅尼 huo4 guo3 li4 shen2 zeng1 shan4 tuo2 luo2 ni2
    6. 善護除病陀羅尼 shan4 hu4 chu2 bing4 tuo2 luo2 ni2
    7. 進果獲證修業陀羅尼 jin4 guo3 huo4 zheng4 xiu1 ye4 tuo2 luo2 ni2
    8. 結縷除睡蒙護陀羅尼 jie2 lü3 chu2 shui4 meng2 hu4 tuo2 luo2 ni2
    9. 呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼 zhou4 su1 chu2 shui4 bu4 ji1 yi4 ru3 tuo2 luo2 ni2
    10. 見佛隨願陀羅尼 jian4 fo2 sui2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    11. 觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼 guan1 shi4 yin1 xian4 shen1 shi1 zhong3 zhong3 yuan4 chu2 yi1 qie4 bing4 tuo2 luo2 ni2
    12. 散華觀世音足下陀羅尼 san4 hua1 guan1 shi4 yin1 zu2 xia4 tuo2 luo2 ni2
    13. 念觀世音求願陀羅尼 nian4 guan1 shi4 yin1 qiu2 yuan4 tuo2 luo2 ni2
    14. 誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼 song4 zhou4 shou3 mo2 yan3 chu2 yi1 qie4 tong4 tuo2 luo2 ni2
    15. 除腹痛陀羅尼 chu2 fu4 tong4 tuo2 luo2 ni2
    16. 除卒中毒病欲死陀羅尼 chu2 zu2 zhong1 du2 bing4 yu4 si3 tuo2 luo2 ni2
    17. 除瞋恚陀羅尼 chu2 chen1 hui4 tuo2 luo2 ni2
    18. 佛説除業障陀羅尼 fo2 shuo1 chu2 ye4 zhang4 tuo2 luo2 ni2
    19. 佛説呪c3-3475陀羅尼 fo2 shuo1 zhou4 ni2 tuo2 luo2 ni2
    20. 樂虚空藏菩薩陀羅尼 le4 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 tuo2 luo2 ni2
    21. 觀世音菩薩陀羅尼 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 tuo2 luo2 ni2
    22. 懺悔擲花陀羅尼 chan4 hui3 zhi4 hua1 tuo2 luo2 ni2
    23. 呪腫陀羅尼 zhou4 zhong3 tuo2 luo2 ni2
    24. c4-5150瘡中惡陀羅尼 zhou4 yong1 chuang1 zhong1 e4 tuo2 luo2 ni2
    25. 日藏中護眼陀羅尼 ri4 zang4 zhong1 hu4 yan3 tuo2 luo2 ni2
    26. 四天王呪經 si4 tian1 wang2 zhou4 jing1

  This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02