WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T20N1172 金剛頂超勝三界經説文殊五字真言勝相

jin1 gang1 ding3 chao1 sheng4 san1 jie4 jing1 shuo1 wen2 shu1 wu3 zi4 zhen1 yan2 sheng4 xiang4

こんごうちょうちょうしょうさんがいきょうせつごじしんごんしょうそう

Alternative title: 文殊五字真言勝相  wen2 shu1 wu3 zi4 zhen1 yan2 sheng4 xiang4

密教部   
不空 bu4 kong1 ふくう  [譯]   1 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正20T1172709
高麗37K13500174
中華066H14750054-0055 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1446--
Other縮-閏12,卍-27.2

Structural Division

  1. 聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法(1卷)微函唐不空譯176 sheng4 yan2 man4 de2 jia1 wei1 nu4 wang2 li4 cheng2 da4 shen2 yan4 nian4 song4 fa3 juan4 wei1 han2 tang2 bu4 kong1 yi4
    1. 聖閻曼徳迦忿怒王念誦法 sheng4 yan2 man4 de2 jia1 fen4 nu4 wang2 nian4 song4 fa3
  2. 大乘方廣曼死室利菩薩華嚴本教閻曼徳迦忿怒王眞言大威徳傳軌品第三十微函179 da4 cheng2 fang1 guang3 man4 si3 shi4 li4 pu2 sa4 hua1 yan2 ben3 jiao4 yan2 man4 de2 jia1 fen4 nu4 wang2 zhen1 yan2 da4 wei1 de2 chuan2 gui3 pin3 di4 san1 shi2 wei1 han2
  3. 大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本教讃閻曼徳迦忿怒眞言阿毘c0-c250迦儀軌品第三十一微函180 da4 fang1 guang3 man4 shu1 shi4 li4 tong2 zhen1 pu2 sa4 hua1 yan2 ben3 jiao4 zan4 yan2 man4 de2 jia1 fen4 nu4 zhen1 yan2 a1 pi2 lu1 jia1 yi2 gui3 pin3 di4 san1 shi2 yi1 wei1 han2
  4. 大方廣曼殊室利童眞菩薩華嚴本教閻曼徳迦忿怒王品第三十二 da4 fang1 guang3 man4 shu1 shi4 li4 tong2 zhen1 pu2 sa4 hua1 yan2 ben3 jiao4 yan2 man4 de2 jia1 fen4 nu4 wang2 pin3 di4 san1 shi2 er4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02