WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T20N1080 如意輪陀羅尼經

ru2 yi4 lun2 tuo2 luo2 ni2 jing1

にょいりんだらにきょう

密教部   
菩提流志 pu2 ti2 liu2 zhi4 ぼだいるし  [譯]   1 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正20T1080188
高麗11K02980983
中華019H03170818-0835 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0324--
Other縮-餘5,卍-10.10

Related Texts

 1. T20N1081 佛説觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經
 2. T20N1082 觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經
 3. T20N1083 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 破業障品 po4 ye4 zhang4 pin3
 3. 誦念法品 song4 nian4 fa3 pin3
 4. 法印品 fa3 yin4 pin3
  1. 大蓮花三昧耶印 da4 lian2 hua1 san1 mei4 ye1 yin4
  2. 解脱印 jie3 tuo1 yin4
  3. 治土印 zhi4 tu3 yin4
  4. 觸護身印 chu4 hu4 shen1 yin4
  5. 漱口印 shu4 kou3 yin4
  6. 浴三寶印 yu4 san1 bao3 yin4
  7. 聖觀自在浴印 sheng4 guan1 zi4 zai4 yu4 yin4
  8. 自灌頂印 zi4 guan4 ding3 yin4
  9. 着衣印 zhuo2 yi1 yin4
  10. 禁頂印 jin4 ding3 yin4
  11. 護身印 hu4 shen1 yin4
  12. 大護身印 da4 hu4 shen1 yin4
  13. 被甲印 bei4 jia3 yin4
  14. 十方界明 shi2 fang1 jie4 ming2
  15. 結壇界印 jie2 tan2 jie4 yin4
  16. 治路明印 zhi4 lu4 ming2 yin4
  17. 請召印 qing3 zhao4 yin4
  18. 迎印 ying2 yin4
  19. 香水印 xiang1 shui3 yin4
  20. 花座印 hua1 zuo4 yin4
  21. 請座印 qing3 zuo4 yin4
  22. 除障印 chu2 zhang4 yin4
  23. 供養印 gong1 yang3 yin4
  24. 求生印 qiu2 sheng1 yin4
  25. 根本印 gen1 ben3 yin4
  26. 大心印 da4 xin1 yin4
  27. 淨治珠明 jing4 zhi4 zhu1 ming2
  28. 數珠印 shu3 zhu1 yin4
  29. 解界印 jie3 jie4 yin4
  30. 五淨明 wu3 jing4 ming2
 5. 壇法品 tan2 fa3 pin3
 6. 佩藥品 pei4 yao4 pin3
 7. 含藥品 han2 yao4 pin3
 8. 眼藥品 yan3 yao4 pin3
 9. 護摩品 hu4 mo2 pin3
 10. 囑累品) zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02