WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T20N1057 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經

qian1 yan3 qian1 bi4 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4 tuo2 luo2 ni2 shen2 zhou4 jing1

せんげんせんぴかんぜおんぼさつだらにじんしゅきょう

Short title: 千眼千臂經  qian1 yan3 qian1 bi4 jing1

密教部   
智通 zhi4 tong1 ちつう  [譯]   2 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.Page
大正20T105783
高麗11K02920941
Nanjio--N0318--
Other縮-餘5,卍-10.10

Related Texts

 1. T20N1058 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經
 2. T20N1060 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經
 3. T20N1061 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼呪本
 4. N1062
 5. T20N1063 番大悲神呪
 6. T20N1064 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼

Structural Division

 1. &C0-E1EB;攝身印 zong3 she4 shen1 yin4
 2. c0-e1eb持陀羅尼印 zong3 chi2 tuo2 luo2 ni2 yin4
 3. 解脱禪定印 jie3 tuo1 chan2 ding4 yin4
 4. 千眼印呪 qian1 yan3 yin4 zhou4
 5. 千臂c0-e1eb攝印 qian1 bi4 zong3 she4 yin4
 6. 通達三昧成印 tong1 da2 san1 mei4 cheng2 yin4
 7. 呼召天龍八部神鬼集會印 hu1 zhao4 tian1 long2 ba1 bu4 shen2 gui3 ji2 hui4 yin4
 8. 呼召大梵天王及c0-e5a9尸迦來問法印 hu1 zhao4 da4 fan4 tian1 wang2 ji2 jiao1 shi1 jia1 lai2 wen4 fa3 yin4
 9. 歡喜摩尼隨意明珠印 huan1 xi3 mo2 ni2 sui2 yi4 ming2 zhu1 yin4
 10. 乞願隨心印 qi3 yuan4 sui2 xin1 yin4
 11. 入滅盡定三昧印 ru4 mie4 jin4 ding4 san1 mei4 yin4
 12. 請佛三昧印 qing3 fo2 san1 mei4 yin4
 13. 辯才無碍印 bian4 cai2 wu2 ai4 yin4
 14. 破大千世界滅罪印 po4 da4 qian1 shi4 jie4 mie4 zui4 yin4
 15. 降伏三千大千世界魔怨印 jiang4 fu2 san1 qian1 da4 qian1 shi4 jie4 mo2 yuan4 yin4
 16. 廣大無畏印 guang3 da4 wu2 wei4 yin4
 17. 水精菩薩護持千眼印呪 shui3 jing1 pu2 sa4 hu4 chi2 qian1 yan3 yin4 zhou4
 18. 成就印 cheng2 jiu4 yin4
 19. 成等正覺印 cheng2 deng3 zheng4 jue2 yin4
 20. 呼召三十三天印 hu1 zhao4 san1 shi2 san1 tian1 yin4
 21. 呼召天龍八部鬼神印 hu1 zhao4 tian1 long2 ba1 bu4 gui3 shen2 yin4
 22. 解脱印 jie3 tuo1 yin4
 23. 自在神足印 zi4 zai4 shen2 zu2 yin4
 24. 神變自在印 shen2 bian4 zi4 zai4 yin4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02