WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T17N0847 大乘修行菩薩行門諸經要集

da4 cheng2 xiu1 xing2 pu2 sa4 xing2 men2 zhu1 jing1 yao4 ji2

だいじょうしゅぎょうぼさつぎようもんしょきょうようしゅう

Alternative title: 諸經要集  zhu1 jing1 yao4 ji2

經集部   
智嚴 zhi4 yan2 ちごん  [譯]   3 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正17T0847935
高麗30K09890048
中華051H10760482-0530 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1380--
Other縮-藏5,卍-26.10

Structural Division

 1. 出象腋經 chu1 xiang4 ye4 jing1
  1. 解修行菩薩行六波羅蜜行 jie3 xiu1 xing2 pu2 sa4 xing2 liu4 bo1 luo2 mi4 xing2
  2. 菩薩生入六道求度衆生故身受快樂 pu2 sa4 sheng1 ru4 liu4 dao4 qiu2 du4 zhong4 sheng1 gu4 shen1 shou4 kuai4 le4
  3. 菩薩修行喩若虚空譬喩 pu2 sa4 xiu1 xing2 yu4 ruo4 xu1 kong1 pi4 yu4
 2. 出説妙法決定業障經 chu1 shuo1 miao4 fa3 jue2 ding4 ye4 zhang4 jing1
  1. 解善知識不退菩提 jie3 shan4 zhi1 shi4 bu4 tui4 pu2 ti2
  2. 解邪魔故聞法故聞法誹謗已聞法故後當成佛 jie3 xie2 mo2 gu4 wen2 fa3 gu4 wen2 fa3 fei3 bang4 yi3 wen2 fa3 gu4 hou4 dang1 cheng2 fo2
  3. 解二十四種大乘名號 jie3 er4 shi2 si4 zhong3 da4 cheng2 ming2 hao4
 3. 出維摩詰所問經 chu1 wei2 mo2 jie2 suo3 wen4 jing1
  1. 解佛種性因縁發起菩提 jie3 fo2 zhong3 xing4 yin1 yuan2 fa1 qi3 pu2 ti2
  2. 解出家縁功徳 jie3 chu1 jia1 yuan2 gong1 de2
 4. 出方廣如來智經 chu1 fang1 guang3 ru2 lai2 zhi4 jing1
  1. 解善知識菩薩不應聲聞同居 jie3 shan4 zhi1 shi4 pu2 sa4 bu4 ying1 sheng1 wen2 tong2 ju1
  2. 解修行菩薩與聲聞校量道深淺 jie3 xiu1 xing2 pu2 sa4 yu3 sheng1 wen2 jiao4 liang2 dao4 shen1 qian3
 5. 出勝義諦品經 chu1 sheng4 yi4 di4 pin3 jing1
  1. 修行菩薩起十種行願遠成佛道 xiu1 xing2 pu2 sa4 qi3 shi2 zhong3 xing2 yuan4 yuan3 cheng2 fo2 dao4
  2. 解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜 jie3 xiu1 xing2 pu2 sa4 shi2 zhong3 jie4 xing2 cheng2 jiu4 liu4 bo1 luo2 mi4
 6. 出摩訶般若波羅蜜經 chu1 mo2 he1 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1
  1. 初修行菩薩初學檀波羅蜜發起菩提心 chu1 xiu1 xing2 pu2 sa4 chu1 xue2 tan2 bo1 luo2 mi4 fa1 qi3 pu2 ti2 xin1
  2. 無散亂巳菩提心散亂故攝念六波羅蜜行 wu2 san4 luan4 si4 pu2 ti2 xin1 san4 luan4 gu4 she4 nian4 liu4 bo1 luo2 mi4 xing2
  3. 解煩惱因縁 jie3 fan2 nao3 yin1 yuan2
  4. 菩薩初發菩提心持六波羅蜜行 pu2 sa4 chu1 fa1 pu2 ti2 xin1 chi2 liu4 bo1 luo2 mi4 xing2
 7. 出花嚴經入法界品 chu1 hua1 yan2 jing1 ru4 fa3 jie4 pin3
  1. 初修菩薩發起菩提心故喩類聲聞無所能及 chu1 xiu1 pu2 sa4 fa1 qi3 pu2 ti2 xin1 gu4 yu4 lei4 sheng1 wen2 wu2 suo3 neng2 ji2
 8. 出寶髻所問經 chu1 bao3 ji4 suo3 wen4 jing1
  1. 解修行菩薩一種持戒清淨行波羅蜜 jie3 xiu1 xing2 pu2 sa4 yi1 zhong3 chi2 jie4 qing1 jing4 xing2 bo1 luo2 mi4
 9. 出演法師品經 chu1 yan3 fa3 shi1 pin3 jing1
  1. 修行菩薩c0-ced5量聲聞法教 xiu1 xing2 pu2 sa4 jiao4 liang4 sheng1 wen2 fa3 jiao4
  2. 修行菩薩於諸刹土修學菩薩行門 xiu1 xing2 pu2 sa4 yu2 zhu1 sha1 tu3 xiu1 xue2 pu2 sa4 xing2 men2
 10. 出決定毘尼經 chu1 jue2 ding4 pi2 ni2 jing1
  1. 解聲聞及菩薩如何授教戒行律儀相應 jie3 sheng1 wen2 ji2 pu2 sa4 ru2 he2 shou4 jiao4 jie4 xing2 lü4 yi2 xiang4 ying1
  2. 又解三毒類定輕重 you4 jie3 san1 du2 lei4 ding4 qing1 zhong4
 11. 出遍清淨毘尼經 chu1 bian4 qing1 jing4 pi2 ni2 jing1
  1. 解釋菩薩行聲聞行各各如何調伏其心 jie3 shi4 pu2 sa4 xing2 sheng1 wen2 xing2 ge4 ge4 ru2 he2 tiao2 fu2 qi2 xin1
  2. 類於二乘輕重 lei4 yu2 er4 cheng2 qing1 zhong4
 12. 出海慧菩薩所説經 chu1 hai3 hui4 pu2 sa4 suo3 shuo1 jing1
  1. 解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜 jie3 pu2 sa4 fan4 jie4 er2 neng2 cheng2 jiu4 liu4 bo1 luo2 mi4
  2. 解般若波羅蜜深義校量聲聞輕重 jie3 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 shen1 yi4 jiao4 liang2 sheng1 wen2 qing1 zhong4
  3. 解初發菩提心寶忍辱邪魔不退菩提 jie3 chu1 fa1 pu2 ti2 xin1 bao3 ren3 ru3 xie2 mo2 bu4 tui4 pu2 ti2
  4. 解身口意三業成就六波羅蜜 jie3 shen1 kou3 yi4 san1 ye4 cheng2 jiu4 liu4 bo1 luo2 mi4
  5. 解成就觀行六波羅蜜念門 jie3 cheng2 jiu4 guan1 xing2 liu4 bo1 luo2 mi4 nian4 men2
  6. 解八種功徳與煩惱和雜喩 jie3 ba1 zhong3 gong1 de2 yu3 fan2 nao3 he2 za2 yu4
  7. 解三種善行門 jie3 san1 zhong3 shan4 xing2 men2
  8. 解菩薩行門有十二種魔障鉤 jie3 pu2 sa4 xing2 men2 you3 shi2 er4 zhong3 mo2 zhang4 gou1
 13. 出戲樂嚴經 chu1 xi4 le4 yan2 jing1
  1. 解善巧方便施五欲樂故勸化一切衆生令發無上菩提 jie3 shan4 qiao3 fang1 bian4 shi1 wu3 yu4 le4 gu4 quan4 hua4 yi1 qie4 zhong4 sheng1 ling4 fa1 wu2 shang4 pu2 ti2
 14. 出善巧方便經 chu1 shan4 qiao3 fang1 bian4 jing1
  1. 爲修行菩薩聲聞行故犯重障因 wei4 xiu1 xing2 pu2 sa4 sheng1 wen2 xing2 gu4 fan4 zhong4 zhang4 yin1
 15. 出勝種經 chu1 sheng4 zhong3 jing1
  1. 説修行菩薩退入聲聞行中 shuo1 xiu1 xing2 pu2 sa4 tui4 ru4 sheng1 wen2 xing2 zhong1
 16. 出如來藏經 chu1 ru2 lai2 zang4 jing1
  1. 觀念如來因果 guan1 nian4 ru2 lai2 yin1 guo3
 17. 出金光上勝毘尼經 chu1 jin1 guang1 shang4 sheng4 pi2 ni2 jing1
  1. 爲金光勝童女十種行願請出家因縁 wei4 jin1 guang1 sheng4 tong2 nü3 shi2 zhong3 xing2 yuan4 qing3 chu1 jia1 yin1 yuan2
 18. 出降伏魔經 chu1 jiang4 fu2 mo2 jing1
  1. 魔爲修行菩薩説二十種魔障菩薩應覺不取 mo2 wei4 xiu1 xing2 pu2 sa4 shuo1 er4 shi2 zhong3 mo2 zhang4 pu2 sa4 ying1 jue2 bu4 qu3
 19. 出富婁那所問經 chu1 fu4 lou2 na3 suo3 wen4 jing1
  1. 修行菩薩爲惡知識故四種因縁退菩提入聲聞解脱 xiu1 xing2 pu2 sa4 wei4 e4 zhi1 shi4 gu4 si4 zhong3 yin1 yuan2 tui4 pu2 ti2 ru4 sheng1 wen2 jie3 tuo1
 20. 出寶童夫人所問經 chu1 bao3 tong2 fu1 ren2 suo3 wen4 jing1
  1. 修行菩薩四種實語不妄超越聲聞諸行無厭) xiu1 xing2 pu2 sa4 si4 zhong3 shi2 yu3 bu4 wang4 chao1 yue4 sheng1 wen2 zhu1 xing2 wu2 yan4
 21. 出宝積經 chu1 bao3 ji1 jing1
  1. 修行菩薩校量聲聞道行 xiu1 xing2 pu2 sa4 jiao4 liang2 sheng1 wen2 dao4 xing2
 22. 出虚空藏菩薩所問經 chu1 xu1 kong1 zang4 pu2 sa4 suo3 wen4 jing1
  1. 修行菩薩四十五種魔障覺故超度四魔 xiu1 xing2 pu2 sa4 si4 shi2 wu3 zhong3 mo2 zhang4 jue2 gu4 chao1 du4 si4 mo2
 23. 出如來境界經 chu1 ru2 lai2 jing4 jie4 jing1
  1. 諸比丘於迦葉佛所聞法故値遇釋迦如來法化當來若有衆生於佛法中聞説大乘者當生彌勒三會 zhu1 bi3 qiu1 yu2 jia1 ye4 fo2 suo3 wen2 fa3 gu4 zhi2 yu4 shi4 jia1 ru2 lai2 fa3 hua4 dang1 lai2 ruo4 you3 zhong4 sheng1 yu2 fo2 fa3 zhong1 wen2 shuo1 da4 cheng2 zhe3 dang1 sheng1 mi2 le4 san1 hui4
 24. 出阿闍世品經 chu1 a1 she2 shi4 pin3 jing1
  1. 解菩薩藏及聲聞縁覺藏定上座 jie3 pu2 sa4 zang4 ji2 sheng1 wen2 yuan2 jue2 zang4 ding4 shang4 zuo4
 25. 出離垢菩薩所問經 chu1 li2 gou4 pu2 sa4 suo3 wen4 jing1
  1. 諸菩薩從空中下往者爲女人以發菩提願故現身轉爲男子 zhu1 pu2 sa4 cong2 kong1 zhong1 xia4 wang3 zhe3 wei4 nü3 ren2 yi3 fa1 pu2 ti2 yuan4 gu4 xian4 shen1 zhuan4 wei4 nan2 zi3
 26. 出文殊師利菩薩懈義經 chu1 wen2 shu1 shi1 li4 pu2 sa4 xie4 yi4 jing1
  1. 修行菩薩修二種行獲十種善根利益 xiu1 xing2 pu2 sa4 xiu1 er4 zhong3 xing2 huo4 shi2 zhong3 shan4 gen1 li4 yi4
 27. 出光明照品經 chu1 guang1 ming2 zhao4 pin3 jing1
  1. 校量菩薩聲聞福力 jiao4 liang2 pu2 sa4 sheng1 wen2 fu2 li4
 28. 出出生菩提經 chu1 chu1 sheng1 pu2 ti2 jing1
  1. 説三種佛地 shuo1 san1 zhong3 fo2 di4
  2. 解釋三乘高下 jie3 shi4 san1 cheng2 gao1 xia4
 29. 出寶聚經 chu1 bao3 ju4 jing1
  1. 初發菩提心校量聲聞羅漢與修行菩薩校量輕重不同 chu1 fa1 pu2 ti2 xin1 jiao4 liang2 sheng1 wen2 luo2 han4 yu3 xiu1 xing2 pu2 sa4 jiao4 liang2 qing1 zhong4 bu4 tong2
 30. 出那羅延品經 chu1 na3 luo2 yan2 pin3 jing1
  1. 修行菩薩住四種住地修四種行 xiu1 xing2 pu2 sa4 zhu4 si4 zhong3 zhu4 di4 xiu1 si4 zhong3 xing2
 31. 出集一切功徳經 chu1 ji2 yi1 qie4 gong1 de2 jing1
  1. 菩薩爲諸衆生不離三界喩 pu2 sa4 wei4 zhu1 zhong4 sheng1 bu4 li2 san1 jie4 yu4
 32. 出蜜嚴經 chu1 mi4 yan2 jing1
  1. 顯示聲聞菩薩校量行門 xian3 shi4 sheng1 wen2 pu2 sa4 jiao4 liang2 xing2 men2
 33. 出梵刹經 chu1 fan4 sha1 jing1
  1. 修行菩薩發大忍辱行願 xiu1 xing2 pu2 sa4 fa1 da4 ren3 ru3 xing2 yuan4
 34. 出一切諸佛所念經 chu1 yi1 qie4 zhu1 fo2 suo3 nian4 jing1
  1. 忍辱愼三業行門 ren3 ru3 shen4 san1 ye4 xing2 men2
 35. 出法集經 chu1 fa3 ji2 jing1
  1. 修行菩薩修十種戒行 xiu1 xing2 pu2 sa4 xiu1 shi2 zhong3 jie4 xing2
  2. 復別有十種戒行 fu4 bie2 you3 shi2 zhong3 jie4 xing2
 36. 出阿差耶末所問經 chu1 a1 cha1 ye1 mo4 suo3 wen4 jing1
  1. 修行菩薩戒行無盡諸行人戒力皆有盡時 xiu1 xing2 pu2 sa4 jie4 xing2 wu2 jin4 zhu1 xing2 ren2 jie4 li4 jie1 you3 jin4 shi2
 37. 出集會品經 chu1 ji2 hui4 pin3 jing1
  1. 修行菩薩於三乘中普明善巧方便 xiu1 xing2 pu2 sa4 yu2 san1 cheng2 zhong1 pu3 ming2 shan4 qiao3 fang1 bian4
 38. 出郁伽長者所問經 chu1 yu4 jia1 zhang3 zhe3 suo3 wen4 jing1
  1. 説在家菩薩應修四種行不出家因縁 shuo1 zai4 jia1 pu2 sa4 ying1 xiu1 si4 zhong3 xing2 bu4 chu1 jia1 yin1 yuan2
 39. 出殊勝具戒經 chu1 shu1 sheng4 ju4 jie4 jing1
  1. 初發起修行菩薩堪受無量衣食床座供養其福無量 chu1 fa1 qi3 xiu1 xing2 pu2 sa4 kan1 shou4 wu2 liang4 yi1 shi2 chuang2 zuo4 gong1 yang3 qi2 fu2 wu2 liang4
  2. 又表阿耨辱達多龍王神力 you4 biao3 a1 nou4 ru3 da2 duo1 long2 wang2 shen2 li4
 40. 出懈深密經 chu1 xie4 shen1 mi4 jing1
  1. 修行菩薩修六波羅蜜住地行 xiu1 xing2 pu2 sa4 xiu1 liu4 bo1 luo2 mi4 zhu4 di4 xing2
 41. 出勝鬘師子吼一乘大方便方廣經 chu1 sheng4 man2 shi1 zi3 hou3 yi1 cheng2 da4 fang1 bian4 fang1 guang3 jing1
  1. 發十大受願讃歎如來如來則見 fa1 shi2 da4 shou4 yuan4 zan4 tan4 ru2 lai2 ru2 lai2 ze2 jian4
 42. 出出生無邊門陀羅尼經 chu1 chu1 sheng1 wu2 bian1 men2 tuo2 luo2 ni2 jing1
  1. 説持是經陀羅尼者臨命終時八十億諸佛親迎接 shuo1 chi2 shi4 jing1 tuo2 luo2 ni2 zhe3 lin2 ming4 zhong1 shi2 ba1 shi2 yi4 zhu1 fo2 qin1 ying2 jie1
  2. 又表如來三身 you4 biao3 ru2 lai2 san1 shen1
  3. 又説修行菩薩修四事無相行門途成佛道 you4 shuo1 xiu1 xing2 pu2 sa4 xiu1 si4 shi4 wu2 xiang4 xing2 men2 tu2 cheng2 fo2 dao4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02