WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T16N0657 佛説華手經

fo2 shuo1 hua1 shou3 jing1

ぶっせつけしゅきょう

Alternative title: 華首經  hua1 shou3 jing1

經集部  姚秦 
鳩摩羅什 jiu1 mo2 luo2 shi2 くまらじゅう  [譯]   10 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正16T0657127
高麗12K03961298
中華022H04250164-0337 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0425--
Other縮-宇5,卍-11.9,國-經13

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 神力品 shen2 li4 pin3
 3. 網明品 wang3 ming2 pin3
 4. 如相品 ru2 xiang4 pin3
 5. 不信品 bu4 xin4 pin3
 6. 念處品 nian4 chu3 pin3
 7. 發心即轉法輪品 fa1 xin1 ji2 zhuan4 fa3 lun2 pin3
 8. 現變品 xian4 bian4 pin3
 9. 如來力品 ru2 lai2 li4 pin3
 10. 功徳品 gong1 de2 pin3
 11. 發心品 fa1 xin1 pin3
 12. 無憂品 wu2 you1 pin3
 13. 中説品 zhong1 shuo1 pin3
 14. 總相品 zong3 xiang4 pin3
 15. 世清淨品 shi4 qing1 jing4 pin3
 16. 散華品 san4 hua1 pin3
 17. 衆相品 zhong4 xiang4 pin3
 18. 諸方品 zhu1 fang1 pin3
 19. 三昧品 san1 mei4 pin3
 20. 求法品 qiu2 fa3 pin3
 21. 歎徳品 tan4 de2 pin3
 22. 驗行品 yan4 xing2 pin3
 23. 得念品 de2 nian4 pin3
 24. 正見品 zheng4 jian4 pin3
 25. 歎教品 tan4 jiao4 pin3
 26. 毀壞品 hui3 huai4 pin3
 27. 衆離品 zhong4 li2 pin3
 28. 衆妙品 zhong4 miao4 pin3
 29. 逆順品 ni4 shun4 pin3
 30. 不退轉品 bu4 tui4 zhuan4 pin3
 31. 爲法品 wei4 fa3 pin3
 32. 歎會品 tan4 hui4 pin3
 33. 上堅徳品 shang4 jian1 de2 pin3
 34. 法門品 fa3 men2 pin3
 35. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02