WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T15N0606 修行道地經

xiu1 xing2 dao4 di4 jing1

しゅぎょうどうじきょう

Alternative title: 偸迦遮復彌經  tou1 jia1 zhe1 fu4 mi2 jing1

經集部  西晉 
竺法護 zhu2 fa3 hu4 じくほうご  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正15T0606181
高麗29K09841125
中華051H10710211-0340 高麗臧本 金臧廣勝寺本 宋資福臧本
Nanjio--N1325--
Other縮-暑6,卍-26.5,國-經4

Related Texts

 1. T15N0607 道地經
 2. T15N0608 小道地經

Structural Division

 1. 集散品 ji2 san4 pin3
 2. 五陰本品 wu3 yin1 ben3 pin3
 3. 五陰相品 wu3 yin1 xiang4 pin3
 4. 分別五陰品 fen1 bie2 wu3 yin1 pin3
 5. 五陰成敗品 wu3 yin1 cheng2 bai4 pin3
 6. 慈品 ci2 pin3
 7. 除恐怖品 chu2 kong3 bu4 pin3
 8. 分別相品 fen1 bie2 xiang4 pin3
 9. 觀意品 guan1 yi4 pin3
 10. 離顧倒品 li2 gu4 dao3 pin3
 11. 曉了食品 xiao3 liao3 shi2 pin3
 12. 伏勝諸根品 fu2 sheng4 zhu1 gen1 pin3
 13. 忍辱品 ren3 ru3 pin3
 14. 棄加惡品 qi4 jia1 e4 pin3
 15. 天眼見終始品 tian1 yan3 jian4 zhong1 shi3 pin3
 16. 天耳品 tian1 er3 pin3
 17. 念往世品 nian4 wang3 shi4 pin3
 18. 知人心念品 zhi1 ren2 xin1 nian4 pin3
 19. 地獄品 di4 yu4 pin3
 20. 勸悦品 quan4 yue4 pin3
 21. 行空品 xing2 kong1 pin3
 22. 神足品 shen2 zu2 pin3
 23. 數息品 shu3 xi1 pin3
 24. 觀品 guan1 pin3
 25. 學地品 xue2 di4 pin3
 26. 無學地品 wu2 xue2 di4 pin3
 27. 無學品 wu2 xue2 pin3
 28. 弟子三品修行品 di4 zi3 san1 pin3 xiu1 xing2 pin3
 29. 縁覺品 yuan2 jue2 pin3
 30. 菩薩品 pu2 sa4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02