WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T14N0425 賢劫經

xian2 jie2 jing1

こんごうきょう

Alternative title: 賢劫定意經  xian2 jie2 ding4 yi4 jing1

經集部  西晉 
竺法護 zhu2 fa3 hu4 じくほうご  [譯]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正14T04251
高麗12K03870700
中華021H04130331-0468 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0403--
Other縮-黄4,卍-11.5,國-經1

Structural Division

 1. 問三昧品 wen4 san1 mei4 pin3
 2. 行品 xing2 pin3
 3. 四事品 si4 shi4 pin3
 4. 法師品 fa3 shi1 pin3
 5. 法供養品 fa3 gong1 yang3 pin3
 6. 諸度無極品 zhu1 du4 wu2 ji2 pin3
 7. 習行品 xi2 xing2 pin3
 8. 天際品 tian1 ji4 pin3
 9. 聞持品 wen2 chi2 pin3
 10. 神通品 shen2 tong1 pin3
 11. 三十二相品 san1 shi2 er4 xiang4 pin3
 12. 順時品 shun4 shi2 pin3
 13. 三十七品 san1 shi2 qi1 pin3
 14. 寂然度無極品 ji4 ran2 du4 wu2 ji2 pin3
 15. 十種力品 shi2 zhong3 li4 pin3
 16. 四無所畏品 si4 wu2 suo3 wei4 pin3
 17. 十八不共品 shi2 ba1 bu4 gong4 pin3
 18. 方便品 fang1 bian4 pin3
 19. 八等品 ba1 deng3 pin3
 20. 千佛名號品 qian1 fo2 ming2 hao4 pin3
 21. 千佛興立品 qian1 fo2 xing1 li4 pin3
 22. 千佛發意品 qian1 fo2 fa1 yi4 pin3
 23. 歎古品 tan4 gu3 pin3
 24. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02