WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T11N0310 大寶積經

da4 bao3 ji1 jing1

だいほうしゃくきょう

Short title: 寶積經  bao3 ji1 jing1

寶積部   
菩提流志 pu2 ti2 liu2 zhi4 ぼだいるし  [合]   120 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正11T03101
高麗06K00220001
中華008H00240387-1027 H0090001-0476 高麗臧本 金臧大寶集寺本 金臧廣勝寺本 臧本
Nanjio--N0023--
Other縮-地1-6,卍-5.7-6.3,國-寶1-6

Structural Division

 1. (1)三律儀會(1-3) san1 lü4 yi2 hui4
 2. (2)無邊莊嚴會(4-7) wu2 bian1 zhuang1 yan2 hui4
  1. 無上陀羅尼品 wu2 shang4 tuo2 luo2 ni2 pin3
  2. 出離陀羅尼品 chu1 li2 tuo2 luo2 ni2 pin3
  3. 清淨陀羅尼品 qing1 jing4 tuo2 luo2 ni2 pin3
 3. (3)密迹金剛力士會(密迹金剛力士經七卷)(8-14) mi4 ji1 jin1 gang1 li4 shi4 hui4 mi4 ji1 jin1 gang1 li4 shi4 jing1 qi1 juan4
 4. (4)淨居士天子會(菩薩説夢經二卷)(15-16) jing4 ju1 shi4 tian1 zi3 hui4 pu2 sa4 shuo1 meng4 jing1 er4 juan4
 5. (5)無量壽如來會(17-18) wu2 liang4 shou4 ru2 lai2 hui4
 6. (6)不動如來會(19-20) bu4 dong4 ru2 lai2 hui4
  1. 授記莊嚴品 shou4 ji4 zhuang1 yan2 pin3
  2. 佛刹功徳莊嚴品 fo2 sha1 gong1 de2 zhuang1 yan2 pin3
  3. 聲聞衆品 sheng1 wen2 zhong4 pin3
  4. 菩薩衆品 pu2 sa4 zhong4 pin3
  5. 涅槃功徳品 nie4 pan2 gong1 de2 pin3
  6. 徃生因縁品 wang3 sheng1 yin1 yuan2 pin3
 7. (7)被甲莊嚴會(21-25) bei4 jia3 zhuang1 yan2 hui4
 8. (8)法界體性無分別會(26-27) fa3 jie4 ti3 xing4 wu2 fen1 bie2 hui4
 9. (9)大乘十法會(28) da4 cheng2 shi2 fa3 hui4
 10. (10)文殊師利普門會(29) wen2 shu1 shi1 li4 pu3 men2 hui4
 11. (11)出現光明會(30-34) chu1 xian4 guang1 ming2 hui4
 12. (12)菩薩藏會(大薩菩薩經二十卷)(35-54) pu2 sa4 zang4 hui4 da4 sa4 pu2 sa4 jing1 er4 shi2 juan4
  1. 開化長者品 kai1 hua4 zhang3 zhe3 pin3
  2. 金毘羅天受記品 jin1 pi2 luo2 tian1 shou4 ji4 pin3
  3. 試驗c0-b2f1品 shi4 yan4 shen1 pin3
  4. 如來不思議性品 ru2 lai2 bu4 si1 yi4 xing4 pin3
  5. 四無量品 si4 wu2 liang4 pin3
  6. 陀那波羅蜜多品 tuo2 na3 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  7. 尸波羅蜜品 shi1 bo1 luo2 mi4 pin3
  8. c0-c4f3底波羅蜜多品 chan4 di3 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  9. 毘利耶波羅蜜多品 pi2 li4 ye1 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  10. 靜慮波羅蜜多品 jing4 lü4 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  11. 般若波羅蜜多品 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  12. 般若波羅蜜多品 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 duo1 pin3
  13. 大自在天授記品 da4 zi4 zai4 tian1 shou4 ji4 pin3
 13. (13)佛為阿難説處胎會(55) fo2 wei4 a1 nan2 shuo1 chu3 tai1 hui4
 14. (14)佛説入胎藏會(佛為難陀發出家入胎經)(56-57) fo2 shuo1 ru4 tai1 zang4 hui4 fo2 wei4 nan2 tuo2 fa1 chu1 jia1 ru4 tai1 jing1
 15. (15)文殊師利授記會(文殊師利授記經三卷)(58-60) wen2 shu1 shi1 li4 shou4 ji4 hui4 wen2 shu1 shi1 li4 shou4 ji4 jing1 san1 juan4
 16. (16)菩薩見實會(菩薩見實三昧經十六卷)(61-76) pu2 sa4 jian4 shi2 hui4 pu2 sa4 jian4 shi2 san1 mei4 jing1 shi2 liu4 juan4
  1. 序品 xu4 pin3
  2. 淨飯王詣佛品 jing4 fan4 wang2 yi4 fo2 pin3
  3. 阿修羅王授記品 a1 xiu1 luo2 wang2 shou4 ji4 pin3
  4. 本事品 ben3 shi4 pin3
  5. 伽樓羅王授記品 jia1 lou2 luo2 wang2 shou4 ji4 pin3
  6. 龍女授記品 long2 nü3 shou4 ji4 pin3
  7. 龍王授記品 long2 wang2 shou4 ji4 pin3
  8. c5-2f6f茶授記品 jiu1 wa3 cha2 shou4 ji4 pin3
  9. 乾闥婆授記品 gan1 ta4 po2 shou4 ji4 pin3
  10. 夜叉授記品 ye4 cha1 shou4 ji4 pin3
  11. 緊那羅授記品 jin3 na3 luo2 shou4 ji4 pin3
  12. 虚空行天授記品 xu1 kong1 xing2 tian1 shou4 ji4 pin3
  13. 四天王授記品 si4 tian1 wang2 shou4 ji4 pin3
  14. 三十三天授記品 san1 shi2 san1 tian1 shou4 ji4 pin3
  15. 夜摩天授記品 ye4 mo2 tian1 shou4 ji4 pin3
  16. 兜率陀天授記品 dou1 shuai4 tuo2 tian1 shou4 ji4 pin3
  17. 化樂天授記品 hua4 le4 tian1 shou4 ji4 pin3
  18. 他化自在天授記品 ta1 hua4 zi4 zai4 tian1 shou4 ji4 pin3
  19. 諸梵天等授記品 zhu1 fan4 tian1 deng3 shou4 ji4 pin3
  20. 光音天得授記品 guang1 yin1 tian1 de2 shou4 ji4 pin3
  21. 遍淨天授記品 bian4 jing4 tian1 shou4 ji4 pin3
  22. 廣果天授記品 guang3 guo3 tian1 shou4 ji4 pin3
  23. 淨居天子讃偈品 jing4 ju1 tian1 zi3 zan4 ji4 pin3
  24. 淨居天子讃偈品 jing4 ju1 tian1 zi3 zan4 ji4 pin3
  25. 遮羅迦波利婆羅闍迦外道品 zhe1 luo2 jia1 bo1 li4 po2 luo2 she2 jia1 wai4 dao4 pin3
  26. 六界差別品 liu4 jie4 cha1 bie2 pin3
  27. 四轉輪王品 si4 zhuan4 lun2 wang2 pin3
 17. (17)富樓那會(菩薩藏經三卷)(77-79) fu4 lou2 na3 hui4 pu2 sa4 zang4 jing1 san1 juan4
  1. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
  2. 多聞品 duo1 wen2 pin3
  3. 不退品 bu4 tui4 pin3
  4. 具善根品 ju4 shan4 gen1 pin3
  5. 神力品 shen2 li4 pin3
  6. 大悲品 da4 bei1 pin3
 18. (18)護國菩薩會(護國菩薩經二卷)(80-81) hu4 guo2 pu2 sa4 hui4 hu4 guo2 pu2 sa4 jing1 er4 juan4
 19. (19)郁伽長者會(郁伽長者問經一卷)(82) yu4 jia1 zhang3 zhe3 hui4 yu4 jia1 zhang3 zhe3 wen4 jing1 yi1 juan4
 20. (20)無盡伏藏會(83-84) wu2 jin4 fu2 zang4 hui4
 21. (21)授幻師跋陀羅記會(85) shou4 huan4 shi1 ba2 tuo2 luo2 ji4 hui4
 22. (22)大神變會(86-87) da4 shen2 bian4 hui4
 23. (23)摩訶迦葉會(摩訶迦葉經二卷)(88-89) mo2 he1 jia1 ye4 hui4 mo2 he1 jia1 ye4 jing1 er4 juan4
 24. (24)優波離會(90) you1 bo1 li2 hui4
 25. (25)發勝志樂會(91-92) fa1 sheng4 zhi4 le4 hui4
 26. (26)善臂菩薩會(善臂菩薩經二卷)(93-94) shan4 bi4 pu2 sa4 hui4 shan4 bi4 pu2 sa4 jing1 er4 juan4
 27. (27)善順菩薩會(95) shan4 shun4 pu2 sa4 hui4
 28. (28)謹授長者會(96) jin3 shou4 zhang3 zhe3 hui4
 29. (29)優陀延王會(97) you1 tuo2 yan2 wang2 hui4
 30. (30)妙慧端女會(98) miao4 hui4 duan1 nü3 hui4
 31. (31)恆河上優婆夷會(98) heng2 he2 shang4 you1 po2 yi2 hui4
 32. (32)無畏悳菩薩會(無畏悳菩薩經一卷)(98) wu2 wei4 de2 pu2 sa4 hui4 wu2 wei4 de2 pu2 sa4 jing1 yi1 juan4
 33. (33)無垢施菩薩應辯會(無垢施菩薩分別應辯經一卷)(100) wu2 gou4 shi1 pu2 sa4 ying1 bian4 hui4 wu2 gou4 shi1 pu2 sa4 fen1 bie2 ying1 bian4 jing1 yi1 juan4
  1. 序品 xu4 pin3
  2. 聲聞品 sheng1 wen2 pin3
  3. 菩薩品 pu2 sa4 pin3
  4. 菩薩行品 pu2 sa4 xing2 pin3
  5. 授記品 shou4 ji4 pin3
 34. (34)功悳寶花數菩薩會(101) gong1 de2 bao3 hua1 shu3 pu2 sa4 hui4
 35. (35)善悳天子會(101) shan4 de2 tian1 zi3 hui4
 36. (36)善往意天子會(大方等往意天子所問經四卷)(102-105) shan4 wang3 yi4 tian1 zi3 hui4 da4 fang1 deng3 wang3 yi4 tian1 zi3 suo3 wen4 jing1 si4 juan4
  1. 縁起品 yuan2 qi3 pin3
  2. 開實義品 kai1 shi2 yi4 pin3
  3. 文殊神變品 wen2 shu1 shen2 bian4 pin3
  4. 破魔品 po4 mo2 pin3
  5. 菩薩身行品 pu2 sa4 shen1 xing2 pin3
  6. 破菩薩相品 po4 pu2 sa4 xiang4 pin3
  7. 破二乘相品 po4 er4 cheng2 xiang4 pin3
  8. 破凡夫相品 po4 fan2 fu1 xiang4 pin3
  9. 神通證説品 shen2 tong1 zheng4 shuo1 pin3
  10. 稱讃付法品 cheng1 zan4 fu4 fa3 pin3
 37. (37)阿闍世王子會(106) a1 she2 shi4 wang2 zi3 hui4
 38. (38)大乘方便會(大乘方便經三卷)(106-108) da4 cheng2 fang1 bian4 hui4 da4 cheng2 fang1 bian4 jing1 san1 juan4
 39. (39)賢護長者會(移識經二卷)(109-110) xian2 hu4 zhang3 zhe3 hui4 yi2 shi4 jing1 er4 juan4
 40. (40)淨信童女會(111) jing4 xin4 tong2 nü3 hui4
 41. (41)彌謹菩薩問八法會(111) mi2 jin3 pu2 sa4 wen4 ba1 fa3 hui4
 42. (42)彌謹菩薩所問會(111) mi2 jin3 pu2 sa4 suo3 wen4 hui4
 43. (43)普明菩薩會(大寶積經一卷)(112) pu3 ming2 pu2 sa4 hui4 da4 bao3 ji1 jing1 yi1 juan4
 44. (44)寶梁聚會(寶梁經二卷)(113-114) bao3 liang2 ju4 hui4 bao3 liang2 jing1 er4 juan4
  1. 沙門品 sha1 men2 pin3
  2. 比丘品 bi3 qiu1 pin3
  3. 旃陀羅品 zhan1 tuo2 luo2 pin3
  4. 營事比丘品 ying2 shi4 bi3 qiu1 pin3
  5. 阿蘭若比丘品 a1 lan2 ruo4 bi3 qiu1 pin3
  6. 乞食比丘品 qi3 shi2 bi3 qiu1 pin3
  7. 糞掃衣比丘品 fen4 sao3 yi1 bi3 qiu1 pin3
 45. (45)無盡慧菩薩會(115) wu2 jin4 hui4 pu2 sa4 hui4
 46. (46)文殊説般若會(文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經二卷)(115-116) wen2 shu1 shuo1 ban1 ruo4 hui4 wen2 shu1 shi1 li4 suo3 shuo1 mo2 he1 ban1 ruo4 bo1 luo2 mi4 jing1 er4 juan4
 47. (47)寶髻菩薩會(寶髻菩薩所問經二卷)(117-118) bao3 ji4 pu2 sa4 hui4 bao3 ji4 pu2 sa4 suo3 wen4 jing1 er4 juan4
 48. (48)勝鬘夫人會(119) sheng4 man2 fu1 ren2 hui4
 49. (49)廣傳仙人會(120) guang3 chuan2 xian1 ren2 hui4

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02