WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0213 法集要頌經

fa3 ji2 yao4 song4 jing1

ほうしゅうようじゅきょう

本縁部  劉宋 
法救 fa3 jiu4 ほうく
天息災 tian1 xi1 zai1 てんそくさい  [譯]   4 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0213777
高麗33K11190973
中華063H12290878-0905 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1439--
Other縮-藏6,卍-27.2

Structural Division

 1. 有爲品 you3 wei4 pin3
 2. 愛欲品 ai4 yu4 pin3
 3. 貪品 tan1 pin3
 4. 放逸品 fang4 yi4 pin3
 5. 愛樂品 ai4 le4 pin3
 6. 持戒品 chi2 jie4 pin3
 7. 善行品 shan4 xing2 pin3
 8. 語言品 yu3 yan2 pin3
 9. 業品 ye4 pin3
 10. 正信品 zheng4 xin4 pin3
 11. 沙門品 sha1 men2 pin3
 12. 正道品 zheng4 dao4 pin3
 13. 利養品 li4 yang3 pin3
 14. 怨家品 yuan4 jia1 pin3
 15. 憶念品 yi4 nian4 pin3
 16. 清淨品 qing1 jing4 pin3
 17. 水喩品 shui3 yu4 pin3
 18. 華喩品 hua1 yu4 pin3
 19. 馬喩品 ma3 yu4 pin3
 20. 瞋恚品 chen1 hui4 pin3
 21. 如來品 ru2 lai2 pin3
 22. 多聞品 duo1 wen2 pin3
 23. 己身品 ji3 shen1 pin3
 24. 廣説品 guang3 shuo1 pin3
 25. 善友品 shan4 you3 pin3
 26. 圓寂品 yuan2 ji4 pin3
 27. 觀察品 guan1 cha2 pin3
 28. 罪障品 zui4 zhang4 pin3
 29. 相應品 xiang4 ying1 pin3
 30. 護心品 hu4 xin1 pin3
 31. c0-d06c蒭品 bi4 chu2 pin3
 32. 梵志品 fan4 zhi4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02