WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0210 法句經

fa3 ju4 jing1

ほっくきょう

Alternative title: 法句集經  fa3 ju4 ji2 jing1

本縁部   
法救 fa3 jiu4 ほうく
維祇難 wei2 qi2 nan2 いぎなん  [等譯]   2 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0210559
高麗30K10210560
中華052H11100258-0290 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1365--
Other縮-藏6,卍-26.9,南-23.法句

Structural Division

 1. 無常品 wu2 chang2 pin3
 2. 教學品 jiao4 xue2 pin3
 3. 多聞品 duo1 wen2 pin3
 4. 舊信品 jiu4 xin4 pin3
 5. 誡愼品 jie4 shen4 pin3
 6. 惟念品 wei2 nian4 pin3
 7. 慈仁品 ci2 ren2 pin3
 8. 言語品 yan2 yu3 pin3
 9. 雙要品 shuang1 yao4 pin3
 10. 放逸品 fang4 yi4 pin3
 11. 心意品 xin1 yi4 pin3
 12. 華香品 hua1 xiang1 pin3
 13. 愚闇品 yu2 an4 pin3
 14. 明哲品 ming2 zhe2 pin3
 15. 羅漢品 luo2 han4 pin3
 16. 述千品 shu4 qian1 pin3
 17. 惡行品 e4 xing2 pin3
 18. 刀杖品 dao1 zhang4 pin3
 19. 老耗品 lao3 hao4 pin3
 20. 愛身品 ai4 shen1 pin3
 21. 世俗品 shi4 su2 pin3
 22. 述佛品 shu4 fo2 pin3
 23. 安寧品 an1 ning2 pin3
 24. 好喜品 hao3 xi3 pin3
 25. 忿怒品 fen4 nu4 pin3
 26. 塵垢品 chen2 gou4 pin3
 27. 奉持品 feng4 chi2 pin3
 28. 道行品 dao4 xing2 pin3
 29. 廣衍品 guang3 yan3 pin3
 30. 地獄品 di4 yu4 pin3
 31. 象喩品 xiang4 yu4 pin3
 32. 愛欲品 ai4 yu4 pin3
 33. 利養品 li4 yang3 pin3
 34. 沙門品 sha1 men2 pin3
 35. 梵志品 fan4 zhi4 pin3
 36. c0-aca7品 ni2 yuan2 pin3
 37. 生死品 sheng1 si3 pin3
 38. 道利品 dao4 li4 pin3
 39. 吉祥品 ji2 xiang2 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02