WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0207 雜讐喩經

za2 chou2 yu4 jing1

ぞうしゅうゆきょう

本縁部 
道略 dao4 lüe4 どうりゃく  [集]   1 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0207522
高麗30K10160417
中華052H11040025-0040 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1366--
Other縮-暑7,卍-26.9

Structural Division

 1. 雀離寺師將沙彌下喩 que4 li2 si4 shi1 jiang1 sha1 mi2 xia4 yu4
 2. 聖王生九百十九子喩 sheng4 wang2 sheng1 jiu3 bai3 shi2 jiu3 zi3 yu4
 3. 兄弟二人共爲沙門喩 xiong1 di4 er4 ren2 gong4 wei4 sha1 men2 yu4
 4. 伎兒作種種伎喩 ji4 er2 zuo4 zhong3 zhong3 ji4 yu4
 5. 比丘被擯喩 bi3 qiu1 bei4 bin4 yu4
 6. 目連與弟子下耆闍崛山喩 mu4 lian2 yu3 di4 zi3 xia4 qi2 she2 jue2 shan1 yu4
 7. 喜根喩 xi3 gen1 yu4
 8. 木師畫師喩 mu4 shi1 hua4 shi1 yu4
 9. 大迦葉婦因縁喩 da4 jia1 ye4 fu4 yin1 yuan2 yu4
 10. 兄好禪弟好多聞喩 xiong1 hao3 chan2 di4 hao3 duo1 wen2 yu4
 11. 羅云珠喩 luo2 yun2 zhu1 yu4
 12. 龍昇天喩 long2 sheng1 tian1 yu4
 13. 於僧淨地大行喩 yu2 seng1 jing4 di4 da4 xing2 yu4
 14. 與貴人c0-c1cf唾喩 yu3 gui4 ren2 ta4 tuo4 yu4
 15. 佛與弟子入舍衛乞食喩 fo2 yu3 di4 zi3 ru4 she4 wei4 qi3 shi2 yu4
 16. 醫師治王度喩 yi1 shi1 zhi4 wang2 du4 yu4
 17. 惡雨喩 e4 yu3 yu4
 18. 阿修羅因縁喩 a1 xiu1 luo2 yin1 yuan2 yu4
 19. 王子入山喩 wang2 zi3 ru4 shan1 yu4
 20. 鹿林喩 lu4 lin2 yu4
 21. 尸利求多喩 shi1 li4 qiu2 duo1 yu4
 22. 從婆羅門乞食喩 cong2 po2 luo2 men2 qi3 shi2 yu4
 23. 田舍人喩 tian2 she4 ren2 yu4
 24. 呪龍喩 zhou4 long2 yu4
 25. 石當道喩 shi2 dang1 dao4 yu4
 26. 蛇頭尾共諍喩 she2 tou2 wei3 gong4 zheng4 yu4
 27. 捕鳥師喩 bu3 niao3 shi1 yu4
 28. 五百力士爲沙門喩 wu3 bai3 li4 shi4 wei4 sha1 men2 yu4
 29. 三堅要喩 san1 jian1 yao4 yu4
 30. 賣酪自存喩 mai4 lao4 zi4 cun2 yu4
 31. 五百賣客入海求寶喩 wu3 bai3 mai4 ke4 ru4 hai3 qiu2 bao3 yu4
 32. 劫盡燒因縁喩 jie2 jin4 shao1 yin1 yuan2 yu4
 33. 貴人爲比丘尼因縁喩 gui4 ren2 wei4 bi3 qiu1 ni2 yin1 yuan2 yu4
 34. 草木皆可爲葉喩 cao3 mu4 jie1 ke3 wei4 ye4 yu4
 35. 屠兒喩 tu2 er2 yu4
 36. 王好布施喩 wang2 hao3 bu4 shi1 yu4
 37. 龍藏水喩 long2 zang4 shui3 yu4
 38. 聖王得輪因縁喩 sheng4 wang2 de2 lun2 yin1 yuan2 yu4
 39. 梵王長壽喩 fan4 wang2 chang2 shou4 yu4

 40. This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

  Release 2.0A Last modified: 2002-12-02