WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0198 佛説義足經

fo2 shuo1 yi4 zu2 jing1

ぶっせつぎそくきょう

本縁部   
支謙 zhi1 qian1 しけん  [譯]   2 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T0198174
高麗19K08001012
中華034H08630802-0829 高麗臧本
Nanjio--N0674--
Other縮-宿5,卍-14.3,南-24.4

Structural Division

 1. 桀貪王經 jie2 tan1 wang2 jing1
 2. 優填王經 you1 tian2 wang2 jing1
 3. 須陀利經 xu1 tuo2 li4 jing1
 4. 摩竭梵志經 mo2 jie2 fan4 zhi4 jing1
 5. 鏡面王經 jing4 mian4 wang2 jing1
 6. 老少具死經 lao3 shao3 ju4 si3 jing1
 7. 彌勒難經 mi2 le4 nan2 jing1
 8. 論驕梵該經 lun4 jiao1 fan4 gai1 jing1
 9. 摩因提女經 mo2 yin1 ti2 nü3 jing1
 10. 異學角飛經 yi4 xue2 jiao3 fei1 jing1
 11. 猛觀梵志經 meng3 guan1 fan4 zhi4 jing1
 12. 法觀梵志經 fa3 guan1 fan4 zhi4 jing1
 13. 兜勒梵惡經 dou1 le4 fan4 e4 jing1
 14. 蓮花色比丘尼經 lian2 hua1 se4 bi3 qiu1 ni2 jing1
 15. 竟比丘悉歡喜子父共會經 jing4 bi3 qiu1 xi1 huan1 xi3 zi3 fu4 gong4 hui4 jing1
 16. 維樓勒王經 wei2 lou2 le4 wang2 jing1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02