WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T04N0193 佛本行經

fo2 ben3 xing2 jing1

ぶつほんぎょうきょう

Short title: 本行經  ben3 xing2 jing1

Alternative title: 佛本行讚經傳  fo2 ben3 xing2 zan4 jing1 zhuan4

本縁部   
釋寶雲 shi4 bao3 yun2 しゃくほううん  [譯]   7 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正04T019354
高麗29K09790580
中華050H10660292-0402 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N1323--
Other縮-藏7,卍-26.4

Structural Division

 1. 因縁品 yin1 yuan2 pin3
 2. 稱歎如來品 cheng1 tan4 ru2 lai2 pin3
 3. 降胎品 jiang4 tai1 pin3
 4. 如來生品 ru2 lai2 sheng1 pin3
 5. 梵惡上相品 fan4 e4 shang4 xiang4 pin3
 6. 阿夷決疑品 a1 yi2 jue2 yi2 pin3
 7. 入譽論品 ru4 yu4 lun4 pin3
 8. 與衆c0-d4ea女遊居品 yu3 zhong4 cai3 nü3 you2 ju1 pin3
 9. 現憂懼品 xian4 you1 ju4 pin3
 10. 閻浮提樹蔭品 yan2 fu2 ti2 shu4 yin1 pin3
 11. 出家品 chu1 jia1 pin3
 12. 車匿品 che1 ni4 pin3
 13. 瓶沙王問事品 ping2 sha1 wang2 wen4 shi4 pin3
 14. 爲瓶沙王説法品 wei4 ping2 sha1 wang2 shuo1 fa3 pin3
 15. 不然阿蘭品 bu4 ran2 a1 lan2 pin3
 16. 降魔品 jiang4 mo2 pin3
 17. 度五比丘品 du4 wu3 bi3 qiu1 pin3
 18. 度寶稱品 du4 bao3 cheng1 pin3
 19. 廣度品 guang3 du4 pin3
 20. 現大神變品 xian4 da4 shen2 bian4 pin3
 21. c0-c97b利宮爲母説法品 sheng1 dao1 li4 gong1 wei4 mu3 shuo1 fa3 pin3
 22. 憶先品 yi4 xian1 pin3
 23. 遊維耶離品 you2 wei2 ye1 li2 pin3
 24. 歎定光佛品 tan4 ding4 guang1 fo2 pin3
 25. 降象品 jiang4 xiang4 pin3
 26. 魔勸捨壽品 mo2 quan4 she3 shou4 pin3
 27. 調達入地獄品 tiao2 da2 ru4 di4 yu4 pin3
 28. 現乳哺品 xian4 ru3 bu3 pin3
 29. 大滅品 da4 mie4 pin3
 30. 嘆無爲品 tan4 wu2 wei2 pin3
 31. 八王分舍利品 ba1 wang2 fen1 she4 li4 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02