WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T03N0158 大乘悲分陀利經

da4 cheng2 bei1 fen1 tuo2 li4 jing1

だいじようひふんだりきょう

Short title: 悲分陀利經  bei1 fen1 tuo2 li4 jing1

Alternative title: 大乘大悲分陀利經  da4 cheng2 da4 bei1 fen1 tuo2 li4 jing1

本縁部 
失譯 shi1 yi4 しつやく  [譯]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正03T0158233
高麗09K01251113
中華016H01330014-0119 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0180--
Other縮-宙3,卍-10.2

Structural Division

 1. 轉法輪品 zhuan4 fa3 lun2 pin3
 2. 入陀羅尼門品 ru4 tuo2 luo2 ni2 men2 pin3
 3. 入一切種智行陀羅尼品 ru4 yi1 qie4 zhong3 zhi4 xing2 tuo2 luo2 ni2 pin3
 4. 勸施品 quan4 shi1 pin3
 5. 勸發品 quan4 fa1 pin3
 6. 離諍王授記品 li2 zheng4 wang2 shou4 ji4 pin3
 7. 三王子授記品 san1 wang2 zi3 shou4 ji4 pin3
 8. 四王子授記品 si4 wang2 zi3 shou4 ji4 pin3
 9. 第八王子授記品 di4 ba1 wang2 zi3 shou4 ji4 pin3
 10. 十千人授記品 shi2 qian1 ren2 shou4 ji4 pin3
 11. 第九王子授記品 di4 jiu3 wang2 zi3 shou4 ji4 pin3
 12. 諸王子授記品 zhu1 wang2 zi3 shou4 ji4 pin3
 13. 八十子受記品 ba1 shi2 zi3 shou4 ji4 pin3
 14. 三億少童子受記品 san1 yi4 shao3 tong2 zi3 shou4 ji4 pin3
 15. 千童子受記品 qian1 tong2 zi3 shou4 ji4 pin3
 16. 大師立願品 da4 shi1 li4 yuan4 pin3
 17. 立願舍利神變品 li4 yuan4 she4 li4 shen2 bian4 pin3
 18. 歎品 tan4 pin3
 19. 感應品 gan3 ying1 pin3
 20. 大師授記品 da4 shi1 shou4 ji4 pin3
 21. 大師立擔品 da4 shi1 li4 dan1 pin3
 22. 莊嚴品 zhuang1 yan2 pin3
 23. 眼施品 yan3 shi1 pin3
 24. 身施品 shen1 shi1 pin3
 25. 寶施品 bao3 shi1 pin3
 26. 醫方施品 yi1 fang1 shi1 pin3
 27. 現伏藏施品 xian4 fu2 zang4 shi1 pin3
 28. 菩薩集品 pu2 sa4 ji2 pin3
 29. 入三昧門品 ru4 san1 mei4 men2 pin3
 30. 囑累品 zhu3 lei3 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02