WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T03N0152 六度集經

liu4 du4 ji2 jing1

ろくどしゅうきょう

Alternative title: 雜無極經  za2 wu2 ji2 jing1

本縁部   
康僧會 kang1 seng1 hui4 こうそうえ  [譯]   8 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正03T01521
高麗11K02060285
中華018H02170814-0946 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0143--
Other縮-宙5,卍-9.4,南-28-39,國-本1

Related Texts

 1. T03N0167 佛説太子慕魄經

Structural Division

 1. 布施度無極章 bu4 shi1 du4 wu2 ji2 zhang1
  1. 波耶王經 bo1 ye1 wang2 jing1
  2. 波羅捺國王經 bo1 luo2 na4 guo2 wang2 jing1
  3. 薩和檀王經 sa4 he2 tan2 wang2 jing1
  4. 須大拏經 xu1 da4 na2 jing1
  5. 布施度無極經 bu4 shi1 du4 wu2 ji2 jing1
  6. 佛説四姓經 fo2 shuo1 si4 xing4 jing1
 2. 戒度無極章306 jie4 du4 wu2 ji2 zhang1
  1. 太子墓魄經 tai4 zi3 mu4 po4 jing1
  2. 彌蘭經 mi2 lan2 jing1
  3. 頂生聖王經 ding3 sheng1 sheng4 wang2 jing1
  4. 普明王經 pu3 ming2 wang2 jing1
 3. 忍辱度無極章 ren3 ru3 du4 wu2 ji2 zhang1
  1. 雀王經 que4 wang2 jing1
  2. 六年守飢畢罪經 liu4 nian2 shou3 ji1 bi4 zui4 jing1
  3. 釋家畢罪經 shi4 jia1 bi4 zui4 jing1
 4. 精進度無極章 jing1 jin4 du4 wu2 ji2 zhang1
  1. 佛説蜜蜂王經 fo2 shuo1 mi4 feng1 wang2 jing1
  2. 佛以三事笑經 fo2 yi3 san1 shi4 xiao4 jing1
  3. 小兒聞法即解經 xiao3 er2 wen2 fa3 ji2 jie3 jing1
  4. 殺身濟賈人經 sha1 shen1 ji4 gu3 ren2 jing1
  5. 調達教人爲惡經 tiao2 da2 jiao4 ren2 wei2 e4 jing1
  6. c0-b7d9龍濟一國經 sha4 long2 ji4 yi1 guo2 jing1
  7. 彌勒爲女人身經 mi2 le4 wei4 nü3 ren2 shen1 jing1
  8. 女人求願經 nü3 ren2 qiu2 yuan4 jing1
  9. 然燈授決經 ran2 deng1 shou4 jue2 jing1
 5. 禪度無極章 chan2 du4 wu2 ji2 zhang1
 6. 明度無極章 ming2 du4 wu2 ji2 zhang1
  1. 遮羅國王經 zhe1 luo2 guo2 wang2 jing1
  2. 菩薩以明離鬼妻經 pu2 sa4 yi3 ming2 li2 gui3 qi1 jing1
  3. 儒童受決經 ru2 tong2 shou4 jue2 jing1
  4. 摩調王經 mo2 tiao2 wang2 jing1
  5. 阿離念彌經 a1 li2 nian4 mi2 jing1
  6. 鏡面王經 jing4 mian4 wang2 jing1
  7. 義足經 yi4 zu2 jing1
  8. 察微王經 cha2 wei1 wang2 jing1
  9. 梵摩皇經 fan4 mo2 huang2 jing1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02