WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T02N0125 増一阿含經

zeng1 yi1 a1 han2 jing1

ぞういつあごんきょう

阿含部  東晉 
瞿曇僧伽提婆 qu2 tan2 seng1 jia1 ti2 po2 くどんそうぎゃだいば  [譯]   51 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正02T0125549
高麗18K06490313
中華032H06990001-0613 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0543--
Other縮-昃1-3,卍-13.2-4,南-17-22,國-阿8-10

Structural Division

 1. 序品 xu4 pin3
 2. 十念品 shi2 nian4 pin3
 3. 廣演品 guang3 yan3 pin3
 4. 弟子品 di4 zi3 pin3
 5. 比丘尼品 bi3 qiu1 ni2 pin3
 6. 清信士品 qing1 xin4 shi4 pin3
 7. 清信女品 qing1 xin4 nü3 pin3
 8. 阿須倫品 a1 xu1 lun2 pin3
 9. 一子品 yi1 zi3 pin3
 10. 護心品 hu4 xin1 pin3
 11. 不逮品 bu4 dai3 pin3
 12. 壹入道品 yi1 ru4 dao4 pin3
 13. 利養品 li4 yang3 pin3
 14. 五戒品 wu3 jie4 pin3
 15. 有無品 you3 wu2 pin3
 16. 火滅品 huo3 mie4 pin3
 17. 安般品 an1 ban1 pin3
 18. 慚愧品 can2 kui4 pin3
 19. 勸請品 quan4 qing3 pin3
 20. 善知識品 shan4 zhi1 shi4 pin3
 21. 三寶品 san1 bao3 pin3
 22. 三供養品 san1 gong1 yang3 pin3
 23. 地主品 di4 zhu3 pin3
 24. 高幢品 gao1 chuang2 pin3
 25. 四諦品 si4 di4 pin3
 26. 四意斷品 si4 yi4 duan4 pin3
 27. 等趣四諦品 deng3 qu4 si4 di4 pin3
 28. 聲聞品 sheng1 wen2 pin3
 29. 苦樂品 ku3 le4 pin3
 30. 須陀品 xu1 tuo2 pin3
 31. 増上品 zeng1 shang4 pin3
 32. 善聚品 shan4 ju4 pin3
 33. 五王品 wu3 wang2 pin3
 34. 等見品 deng3 jian4 pin3
 35. 邪聚品 xie2 ju4 pin3
 36. 聽法品 ting1 fa3 pin3
 37. 六重品 liu4 zhong4 pin3
 38. 力品 li4 pin3
 39. 等法品 deng3 fa3 pin3
 40. 七日品 qi1 ri4 pin3
 41. 莫畏品 mo4 wei4 pin3
 42. 八難品 ba1 nan4 pin3
 43. 馬血天子問八政品 ma3 xue4 tian1 zi3 wen4 ba1 zheng4 pin3
 44. 九衆生居品 jiu3 zhong4 sheng1 ju1 pin3
 45. 馬王品 ma3 wang2 pin3
 46. 結禁品 jie2 jin4 pin3
 47. 善惡品 shan4 e4 pin3
 48. 十不善品 shi2 bu4 shan4 pin3
 49. 放牛品 fang4 niu2 pin3
 50. 礼三寶品 li3 san1 bao3 pin3
 51. 非常品 fei1 chang2 pin3
 52. 大愛道般涅槃品 da4 ai4 dao4 ban1 nie4 pan2 pin3

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02