WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


T01N0026 中阿含經

zhong1 a1 han2 jing1

ちゅうあごんきょう

阿含部  東晉 
瞿曇僧伽提婆 qu2 tan2 seng1 jia1 ti2 po2 くどんそうぎゃだいば  [譯]   60 巻

Canonical Sources

CanonVol.Nr.PageSource Texts
大正01T0026421
高麗17K06481025
中華031H06980300-1013 高麗臧本 金臧廣勝寺本
Nanjio--N0542--
Other縮-昃5-7,卍-12.9-13.1,南-9-11,國-阿4-6

Structural Division

 1. 善法經 shan4 fa3 jing1
  1. 中阿含七法品 zhong1 a1 han2 qi1 fa3 pin3
  2. 業相應品 ye4 xiang4 ying1 pin3
  3. 舍利子相應品 she4 li4 zi3 xiang4 ying1 pin3
  4. 未會有法品 wei4 hui4 you3 fa3 pin3
  5. 習相應品 xi2 xiang4 ying1 pin3
  6. 相應品 xiang4 ying1 pin3
 2. 晝度樹經 zhou4 du4 shu4 jing1
  1. 相應品 xiang4 ying1 pin3
  2. 壽王品 shou4 wang2 pin3
  3. 穢品 hui4 pin3
  4. 因品 yin1 pin3
  5. 林品 lin2 pin3
 3. 城喩經 cheng2 yu4 jing1
  1. 大品 da4 pin3
  2. 梵志品 fan4 zhi4 pin3
 4. 水喩經 shui3 yu4 jing1
  1. 梵志品 fan4 zhi4 pin3
  2. 根本分別品 gen1 ben3 fen1 bie2 pin3
  3. 心品 xin1 pin3
  4. 雙品 shuang1 pin3
 5. 木積喩經 mu4 ji1 yu4 jing1
  1. 雙品 shuang1 pin3
  2. 大品 da4 pin3
  3. c0-d5aa利多品 bu1 li4 duo1 pin3
  4. 例品 li4 pin3
 6. 善人徃經 shan4 ren2 wang3 jing1
 7. 世間福經 shi4 jian1 fu2 jing1
 8. 七日經 qi1 ri4 jing1
 9. 七車經 qi1 che1 jing1
 10. 漏盡經 lou4 jin4 jing1
 11. 益喩經 yi4 yu4 jing1
 12. c3-3b56破經 he2 po4 jing1
 13. 度經 du4 jing1
 14. 羅云經 luo2 yun2 jing1
 15. 思經 si1 jing1
 16. 伽藍經 jia1 lan2 jing1
 17. 伽彌尼經 jia1 mi2 ni2 jing1
 18. 師子經 shi1 zi3 jing1
 19. 尼乾經 ni2 gan1 jing1
 20. 波羅牢經 bo1 luo2 lao2 jing1
 21. 等心經 deng3 xin1 jing1
 22. 成就戒經 cheng2 jiu4 jie4 jing1
 23. 智經 zhi4 jing1
 24. 師子吼經 shi1 zi3 hou3 jing1
 25. 水喩經 shui3 yu4 jing1
 26. 瞿尼師經 qu2 ni2 shi1 jing1
 27. 梵志陀然經 fan4 zhi4 tuo2 ran2 jing1
 28. 教化病經 jiao4 hua4 bing4 jing1
 29. 大拘c0-df5d羅經 da4 ju1 chi1 luo2 jing1
 30. 象跡喩經 xiang4 ji1 yu4 jing1
 31. 分別聖諦經 fen1 bie2 sheng4 di4 jing1
 32. 未會有法經 wei4 hui4 you3 fa3 jing1
 33. 侍者經 shi4 zhe3 jing1
 34. 薄拘羅經 bo2 ju1 luo2 jing1
 35. 阿修羅經 a1 xiu1 luo2 jing1
 36. 地動經 di4 dong4 jing1
 37. 瞻波經 zhan1 bo1 jing1
 38. 郁伽長者經 yu4 jia1 zhang3 zhe3 jing1
 39. 郁伽長者經 yu4 jia1 zhang3 zhe3 jing1
 40. 手長者經 shou3 zhang3 zhe3 jing1
 41. 手長者經 shou3 zhang3 zhe3 jing1
 42. 何義經 he2 yi4 jing1
 43. 不思經 bu4 si1 jing1
 44. 念經 nian4 jing1
 45. 慙愧經 can2 kui4 jing1
 46. 慙愧經 can2 kui4 jing1
 47. 戒經 jie4 jing1
 48. 戒經 jie4 jing1
 49. 恭敬經 gong1 jing4 jing1
 50. 恭敬經 gong1 jing4 jing1
 51. 本際經 ben3 ji4 jing1
 52. 食經 shi2 jing1
 53. 食經 shi2 jing1
 54. 盡智經 jin4 zhi4 jing1
 55. 涅槃經 nie4 pan2 jing1
 56. c3-5330經 mi2 xi1 jing1
 57. 即爲比丘説經 ji2 wei4 bi3 qiu1 shuo1 jing1
 58. 七寶經 qi1 bao3 jing1
 59. 三十二相經 san1 shi2 er4 xiang4 jing1
 60. 四洲經 si4 zhou1 jing1
 61. 牛糞喩經 niu2 fen4 yu4 jing1
 62. c0-ef40婆羅王迎佛 pin2 bing3 po2 luo2 wang2 ying2 fo2
 63. c0-ef40婆娑羅王迎佛 bing3 po2 suo1 luo2 wang2 ying2 fo2
 64. 天使經 tian1 shi3 jing1
 65. 烏鳥喩經 wu1 niao3 yu4 jing1
 66. 説本經 shuo1 ben3 jing1
 67. 大天捺林經 da4 tian1 na4 lin2 jing1
 68. 大善見王經 da4 shan4 jian4 wang2 jing1
 69. 三十喩經 san1 shi2 yu4 jing1
 70. 轉輪王經 zhuan4 lun2 wang2 jing1
 71. c0-e3eb肆經 pi2 si4 jing1
 72. 長壽王本起經 chang2 shou4 wang2 ben3 qi3 jing1
 73. 天經 tian1 jing1
 74. 八念經 ba1 nian4 jing1
 75. 淨不動道經 jing4 bu4 dong4 dao4 jing1
 76. 郁伽支羅經 yu4 jia1 zhi1 luo2 jing1
 77. 娑鷄帝三族姓子經 suo1 ji1 di4 san1 zu2 xing4 zi3 jing1
 78. 梵夫請佛經 fan4 fu5 qing3 fo2 jing1
 79. 有勝天經 you3 sheng4 tian1 jing1
 80. c0-df5d那經 jia1 chi1 na3 jing1
 81. 念身經 nian4 shen1 jing1
 82. 支離彌梨經 zhi1 li2 mi2 li2 jing1
 83. 長老上尊睡眠經 chang2 lao3 shang4 zun1 shui4 mian2 jing1
 84. 無刺經 wu2 ci4 jing1
 85. 眞人經 zhen1 ren2 jing1
 86. 説慮經 shuo1 lü4 jing1
 87. 穢品經 hui4 pin3 jing1
 88. 求法經 qiu2 fa3 jing1
 89. 比丘請經 bi3 qiu1 qing3 jing1
 90. 知法經 zhi1 fa3 jing1
 91. 周那問見經 zhou1 na3 wen4 jian4 jing1
 92. 青白蓮華喩經 qing1 bai2 lian2 hua1 yu4 jing1
 93. 水淨梵志經 shui3 jing4 fan4 zhi4 jing1
 94. 黒比丘經 hei1 bi3 qiu1 jing1
 95. 住法經 zhu4 fa3 jing1
 96. 無經 wu2 jing1
 97. 大因經 da4 yin1 jing1
 98. 念慮經 nian4 lü4 jing1
 99. 苦陰經 ku3 yin1 jing1
 100. 苦陰經 ku3 yin1 jing1
 101. 増上心經 zeng1 shang4 xin1 jing1
 102. 念經 nian4 jing1
 103. 經師子吼 jing1 shi1 zi3 hou3
 104. 優曇婆邏經 you1 tan2 po2 luo2 jing1
 105. 願經 yuan4 jing1
 106. 想經 xiang3 jing1
 107. 林經 lin2 jing1
 108. 林經 lin2 jing1
 109. 自觀心經 zi4 guan1 xin1 jing1
 110. 自觀心經 zi4 guan1 xin1 jing1
 111. 達梵行經 da2 fan4 xing2 jing1
 112. 阿奴波經 a1 nu2 bo1 jing1
 113. 諸法本經 zhu1 fa3 ben3 jing1
 114. 優陀羅經 you1 tuo2 luo2 jing1
 115. 蜜丈喩經 mi4 zhang4 yu4 jing1
 116. 瞿曇彌經 qu2 tan2 mi2 jing1
 117. c3-5324經 rou2 ruan3 jing1
 118. 龍象經 long2 xiang4 jing1
 119. 説處經 shuo1 chu3 jing1
 120. 説無常經 shuo1 wu2 chang2 jing1
 121. 請請經 qing3 qing3 jing1
 122. 瞻波經 zhan1 bo1 jing1
 123. 沙門三十億經 sha1 men2 san1 shi2 yi4 jing1
 124. 八難經 ba1 nan4 jing1
 125. 貧窮經 pin2 qiong2 jing1
 126. 欲經 yu4 jing1
 127. 福田經 fu2 tian2 jing1
 128. 優婆塞經 you1 po2 sai1 jing1
 129. 怨家經 yuan4 jia1 jing1
 130. 教曇彌經 jiao4 tan2 mi2 jing1
 131. 降魔經 jiang4 mo2 jing1
 132. c0-a65c和羅經 lai4 zha1 he2 luo2 jing1
 133. 優婆離經 you1 po2 li2 jing1
 134. 釋問經 shi4 wen4 jing1
 135. 善生經 shan4 sheng1 jing1
 136. 商人求財經 shang1 ren2 qiu2 cai2 jing1
 137. 世間經 shi4 jian1 jing1
 138. 福經 fu2 jing1
 139. 息止道經 xi1 zhi3 dao4 jing1
 140. 至邊經 zhi4 bian1 jing1
 141. 喩經 yu4 jing1
 142. 雨勢經 yu3 shi4 jing1
 143. 傷歌邏經 shang1 ge1 luo2 jing1
 144. 算數目c0-dea5 suan4 shu3 mu4 jian1
 145. 瞿默目c0-dea5連經 qu2 mo4 mu4 jian1 lian2 jing1
 146. 象跡喩經 xiang4 ji1 yu4 jing1
 147. 聞徳經 wen2 de2 jing1
 148. 何苦經 he2 ku3 jing1
 149. 何欲經 he2 yu4 jing1
 150. c0-dd60歌邏經 yu4 sou1 ge1 luo2 jing1
 151. 阿攝和經 a1 she4 he2 jing1
 152. c3-6238鵡經 qu2 wu3 jing1
 153. c7-517a閑提經 zhen3 xian2 ti2 jing1
 154. 婆羅婆堂經 po2 luo2 po2 tang2 jing1
 155. c0-ce47經 xu1 duo1 jing1
 156. 梵波羅延經 fan4 bo1 luo2 yan2 jing1
 157. 黄蘆園經 huang2 lu2 yuan2 jing1
 158. 頭那經 tou2 na3 jing1
 159. 阿伽羅訶那經 a1 jia1 luo2 he1 na3 jing1
 160. 阿蘭那經 a1 lan2 na3 jing1
 161. 梵摩經 fan4 mo2 jing1
 162. 分別六界經 fen1 bie2 liu4 jie4 jing1
 163. 分別六界經 fen1 bie2 liu4 jie4 jing1
 164. 分別觀法經 fen1 bie2 guan1 fa3 jing1
 165. 温泉林天經 wen1 quan2 lin2 tian1 jing1
 166. 釋中禪室尊經 shi4 zhong1 chan2 shi4 zun1 jing1
 167. 阿難説經 a1 nan2 shuo1 jing1
 168. 意行經 yi4 xing2 jing1
 169. 拘樓c0-dd60無諍經 ju1 lou2 sou1 wu2 zheng4 jing1
 170. 鸚鸚經 ying1 ying1 jing1
 171. 分別大業經 fen1 bie2 da4 ye4 jing1
 172. 心經 xin1 jing1
 173. 浮彌經 fu2 mi2 jing1
 174. 受法經 shou4 fa3 jing1
 175. 受法經 shou4 fa3 jing1
 176. 行禪經 xing2 chan2 jing1
 177. 説經 shuo1 jing1
 178. c0-ea5c師經 ge2 shi1 jing1
 179. 五支物主經 wu3 zhi1 wu4 zhu3 jing1
 180. 瞿曇彌經 qu2 tan2 mi2 jing1
 181. 多界經 duo1 jie4 jing1
 182. 馬邑經 ma3 yi4 jing1
 183. 馬邑經 ma3 yi4 jing1
 184. 牛角娑羅林經 niu2 jiao3 suo1 luo2 lin2 jing1
 185. 牛角娑羅林經 niu2 jiao3 suo1 luo2 lin2 jing1
 186. 求解經 qiu2 jie3 jing1
 187. 説智經 shuo1 zhi4 jing1
 188. 阿夷那經 a1 yi2 na3 jing1
 189. 聖道經 sheng4 dao4 jing1
 190. 小空經 xiao3 kong1 jing1
 191. 大空經 da4 kong1 jing1
 192. 加樓烏陀夷經 jia1 lou2 wu1 tuo2 yi2 jing1
 193. 牟犁破群那經 mu4 li2 po4 qun2 na3 jing1
 194. 跋陀和利經 ba2 tuo2 he2 li4 jing1
 195. 阿濕貝經 a1 shi1 bei4 jing1
 196. 周那經 zhou1 na3 jing1
 197. 優婆離經 you1 po2 li2 jing1
 198. 調御地經 tiao2 yu4 di4 jing1
 199. 癡慧地經 chi1 hui4 di4 jing1
 200. 阿黎c0-a65c經 a1 li2 zha1 jing1
 201. c0-dcd8帝經 cha1 di4 jing1
 202. 齋經 zhai1 jing1
 203. c0-d5aa利多經 bu1 li4 duo1 jing1
 204. 羅摩經 luo2 mo2 jing1
 205. 五下分結經 wu3 xia4 fen1 jie2 jing1
 206. 心穢經 xin1 hui4 jing1
 207. 箭毛經 jian4 mao2 jing1
 208. 箭毛經 jian4 mao2 jing1
 209. c0-ef40摩那修經 bing3 mo2 na3 xiu1 jing1
 210. 法樂比丘尼經 fa3 le4 bi3 qiu1 ni2 jing1
 211. 大拘c0-df5d羅經 da4 ju1 chi1 luo2 jing1
 212. 一切智經 yi1 qie4 zhi4 jing1
 213. 法莊嚴經 fa3 zhuang1 yan2 jing1
 214. c0-ef40訶提經 bing3 he1 ti2 jing1
 215. 第一得經 di4 yi1 de2 jing1
 216. 生經 sheng1 jing1
 217. 八城經 ba1 cheng2 jing1
 218. 阿那律陀經 a1 na3 lü4 tuo2 jing1
 219. 阿那律陀經 a1 na3 lü4 tuo2 jing1
 220. 見經 jian4 jing1
 221. 箭喩經 jian4 yu4 jing1
 222. 例經 li4 jing1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02