WWW Database of Chinese Buddhist texts Home
Div. Authors Periods Taisho (Nr. Vol.) Trip.Kor. (Nr. Vol.) 中華 (Nr. Vol.) Nanjio Other


Qing, 1644-1911.

The following 155 translators or authors have been active in this period or area, producing a total of 322 texts:

NamePinyinJapaneseTexts
魏源 wei4 yuan2 1
工布査布 gong1 bu4 cha2 bu4 くふさふ 5
阿旺扎什 a1 wang4 zha1 shi2 あおうさつじゅう 2
達喇嚇c0-b9c7卜楚薩木丹達爾吉 da2 la1 xia4 ga3 bo5 chu3 sa4 mu4 dan1 da2 er3 ji2 1
達喇嘛薩穆丹達爾吉 da2 la1 ma2 sa4 mu4 dan1 da2 er3 ji2 1
法藏 fa3 zang4 ほうぞう 29
行舟 xing2 zhou1 2
【性起論釋善c0-ba73等録】 xing4 qi3 lun4 shi4 shan4 zhang1 deng3 lu4 1
靈耀 ling2 yao4 12
性權 xing4 quan2 1
續法 xu4 fa3 17
彭際清 peng2 ji4 qing1 10
弘贊 hong2 zan4 21
寂暹 ji4 xian1 1
守一 shou3 yi1 3
讀體彙 du2 ti3 hui4 1
書玉 shu1 yu4 5
【戒顯訂閲濟岳彙箋】 jie4 xian3 ding4 yue4 ji4 yue4 hui4 jian1 1
讀體 du2 ti3 3
周思仁 zhou1 si1 ren2 2
彭紹升 peng2 shao4 sheng1 2
實賢 shi2 xian2 2
達默 da2 mo4 1
【虞執西嚴培西】同 yu2 zhi2 xi1 yan2 pei2 xi1 tong2 1
道霑 dao4 zhan1 1
周克復 zhou1 ke4 fu4 5
周夢顏 zhou1 meng4 yan2 1
行策 xing2 ce4 5
兪行敏 yu2 xing2 min3 1
濟能 ji4 neng2 1
了亮 liao3 liang4 1
悟開 wu4 kai1 2
張師誠 zhang1 shi1 cheng2 1
真益願 zhen1 yi4 yuan4 1
古崑 gu3 kun1 4
芳慧 fang1 hui4 1
【覺明菩薩説常攝集】 jue2 ming2 pu2 sa4 shuo1 chang2 she4 ji2 1
治兆 zhi4 zhao4 1
妙空子 miao4 kong1 zi3 1
戒香 jie4 xiang1 1
張淵 zhang1 yuan1 1
卍蓮 wan4 lian2 1
照瑩 zhao4 ying2 1
果能 guo3 neng2 1
悳真 de2 zhen1 1
信菴 xin4 an4 1
程兆鸞録 cheng2 zhao4 luan2 lu4 1
沈善登 shen3 shan4 deng1 1
鄭韋庵 zheng4 wei2 an1 1
乘戒 cheng2 jie4 1
尼量海 ni2 liang4 hai3 1
【彭紹升著弟子節鈔】 peng2 shao4 sheng1 zhuo2 di4 zi3 jie2 chao1 2
【陶善著弟子節鈔】 tao2 shan4 zhuo2 di4 zi3 jie2 chao1 1
觀如 guan1 ru2 1
悳潤敬 de2 run4 jing4 1
寛量 kuan1 liang4 1
淨訥 jing4 ne4 1
儀潤 yi2 run4 1
行悦 xing2 yue4 1
石成金 shi2 cheng2 jin1 2
【張文嘉較定張文憲參閲】 zhang1 wen2 jia1 jiao4 ding4 zhang1 wen2 xian4 can1 yue4 1
【行盛著超記録】 xing2 cheng2 zhuo2 chao1 ji4 lu4 1
悳玉順 de2 yu4 shun4 2
智祥 zhi4 xiang2 2
性音 xing4 yin1 1
世宗皇帝 shi4 zong1 huang2 di4 2
性統 xing4 tong3 3
錢伊庵 qian2 yi1 an1 1
超溟 chao1 ming2 1
行海 xing2 hai3 1
淨符 jing4 fu2 2
集雲堂 ji2 yun2 tang2 1
【真在編機雲重續】 zhen1 zai4 bian1 ji1 yun2 zhong4 xu4 1
道霈 dao4 pei4 3
本晢 ben3 zhe1 1
古昆録 gu3 kun1 lu4 1
夏道人 xia4 dao4 ren2 1
繼僧 ji4 seng1 1
達基 da2 ji1 1
智證 zhi4 zheng4 1
西宗 xi1 zong1 1
咫觀 zhi3 guan1 3
弘璧 hong2 bi4 1
彭希c0-d250 peng2 xi1 su4 1
c0-d670 hu2 ting3 1
瑞璋 rui4 zhang1 1
【自融撰性磊補輯】 zi4 rong2 zhuan4 xing4 lei3 bu3 ji2 1
超永 chao1 yong3 2
聶先 nie4 xian1 1
【通問編定施沛彙集】 tong1 wen4 bian1 ding4 shi1 pei4 hui4 ji2 1
【際源了貞】 ji4 yuan2 liao3 zhen1 1
達珍 da2 zhen1 2
通醉 tong1 zui4 2
如純 ru2 chun2 1
【心圓拈別火蓮集梓】 xin1 yuan2 nian1 bie2 huo3 lian2 ji2 zi3 1
果性 guo3 xing4 1
弘儲 hong2 chu3 1
紀蔭 ji4 yin1 1
悟進 wu4 jin4 1
明喜 ming2 xi3 1
通旭 tong1 xu4 1
徐昌治 xu2 chang1 zhi4 5
【圓信較定郭凝之彙編】 yuan2 xin4 jiao4 ding4 guo1 ning2 zhi1 hui4 bian1 2
王起隆 wang2 qi3 long2 3
王澤c0-cd4e wang2 ze2 sheng1 2
弘麗 hong2 li4 2
淨挺 jing4 ting3 2
函是 han2 shi4 3
劉道開 liu2 dao4 kai1 1
通理 tong1 li3 11
王耕心衷 wang2 geng1 xin1 zhong1 1
了根 liao3 gen1 1
來舟 lai2 zhou1 1
元奇 yuan2 qi2 1
岳玄 yue4 xuan2 1
葛【彗鼎】提 ge3 hui4 ding3 ti2 1
無是道人 wu2 shi4 dao4 ren2 1
徐發詮 xu2 fa1 quan2 1
仲之屏 jie4 zhi1 ping2 1
【翁春王錫c0-b55f weng1 chun1 wang2 xi1 guan3 1
【溥仁稽釋子真稽訂】 pu3 ren2 ji1 shi4 zi3 zhen1 ji1 ding4 1
c0-bf56 ji4 yan4 1
跡刪鷲 ji1 shan1 jiu4 1
孚佑帝君 fu2 you4 di4 jun1 2
孫念劬 sun1 nian4 qu2 2
c0-dec4 pu3 wan3 4
c0-e9c4 yu2 yue4 2
仲之屏 jie4 zhi1 ping2 1
大顛祖師 da4 dian1 zu3 shi1 1
智銓 zhi4 quan2 1
道霈 dao4 pei4 1
際慶 ji4 lao3 1
大義 da4 yi4 1
淨昇 jing4 sheng1 1
廣和標 guang3 he2 biao1 1
【一松構録廣和編定】 yi1 song1 gou4 lu4 guang3 he2 bian1 ding4 1
誅震 zhu1 zhen4 1
悳基 de2 ji1 2
楊文會 yang2 wen2 hui4 1
智素 zhi4 su4 2
永光 yong3 guang1 2
諦閑 di4 xian2 1
濟時 ji4 shi2 1
【鄭澄悳鄭澄源】 zheng4 cheng2 de2 zheng4 cheng2 yuan2 1
真嵩 zhen1 song1 1
c0-c5c7概綵 gong1 gai4 cai3 1
性起 xing4 qi3 2
行敏 xing2 min3 4
存吾闡 cun2 wu2 chan3 1
徐槐廷 xu2 huai2 ting2 2
謝承謨 xie4 cheng2 mo2 2
敬止 jing4 zhi3 1
【普悳立科智一拾遺】 pu3 de2 li4 ke1 zhi4 yi1 she4 yi2 3
智敬録 zhi4 jing4 lu4 1
c0-eaf9 ou3 yi4 1

This file is part of the WWW Database of Chinese Buddhist texts maintained by Christian Wittern. All rights reserved. Usage permitted for non-commercial purpose, but please acknowledge my work. Any comments and suggestions are welcome. Click here to send me a message.

Release 2.0A Last modified: 2002-12-02